РЕШЕНИЕ № 755
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51

Относно: ОС_3431/19.03.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за продажба на общинско имущество - земеделска земя, представляваща имот № 008001 в местността 'Хайдушка вада' по картата на възстановена собственост в землище с. Крън, с площ 2 504 кв. м.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че под No 4 в таблица „от продажба на земеделска земя” на Приложение No 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение No 597/07.02.2011 г. на ОбС–Казанлък, е включен общински имот No 008001 в м. „Хайдушка вада” по КВС на землище с. Крън, община Казанлък.

В съответствие с изискванията на чл. 41 от ЗОС, за имота са изготвени данъчна и пазарна оценки и същите са в размер, както следва: данъчна оценка 57,60 лв., пазарна оценка 1 190 лв. С оглед изпълнение на ГПУРИОС, кмета на общината, счита за целесъобразно да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, съответстващи на пазарната оценка.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА , чл. 42 и чл. 81 от Наредба Nо 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,                     

 
Р Е Ш И:
 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на гл. VI от Наредба Nо 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС, за продажба на:

Земеделска земя, представляваща имот No 008001 в местността „Хайдушка вада” по картата на възстановена собственост на землище с. Крън, община Казанлък, с площ 2 504 кв.м., начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия IX , при граници на имота: север - им. Nо 150002 – залесена територия, изток - им. Nо 000372 – залесена територия, им. Nо 008008 – нива, юг - им. Nо 008002 – изоставена нива и запад - им. Nо 000078 – полски път,

при следните условия:

1. Дата, място и час за провеждане на търга: 02.11.2011 г., съответно 09.11.2011 г. за повторния търг /в случай на липса на кандидати на обявената първа дата/ от 13:20 ч. в стая 14 на община Казанлък.

2. Начална тръжна цена: 1 190 /хиляда сто и деветдесет/ лв.

3. Депозит за участие – 50% от началната тръжна цена; заплаща се по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF, в срока за подаване на документи за участие.

4. Тръжна документация се закупува в срока за подаване на документи за участие от гише No 7 в ЦИУ при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, срещу документ за платена в брой в касата на общината цена за документация - 200 лв. /без дължимия ДДС/.

5. Цената на имота се заплаща в лева от спечелилия участник до деня на подписване на договора за покупко-продажба. В същия срок се заплаща и данък по ЗМДТ в размер на 2 % върху цената по договора.

6. Оглед на имота – 10-17 ч. през всички работни дни до изтичане срока за подаване на документи за участие.

 

7. Необходими документи за участие - заявление /по образец/, ведно с приложенията към него: документ за внесен депозит – оригинал, документ за внесена такса за тръжна документация –

заверено копие, декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта /по образец/, нотариално заверено пълномощно /в случаите на упълномощаване/. Когато кандидатът е лице, регистрирано по Търговския закон, допълнително се представят и заверени копия на:

- Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, или /за лицата, невписани в Търговския регистър на Агенция по вписванията/ - решение за съдебна регистрация и ЕИК БУЛСТАТ;

- Удостоверение за актуално състояние, издадено до 90 дни преди датата на търга.

8. Срок и начин за подаване на документи за участие – на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 1230 ч. в деня, предхождащ датата на търга.

II. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I.

III. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 81, ал. 5 от Наредба 15, назначава комисия в състав:

Председател:  Евгения Чернева – заместник –кмет
Членове: Адриана Тенева – н-к отдел ПНО

Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”

Теменужка Люцканова - кмет на с. Крън
Моника Динева - общински съветник
Стефан Бурков - общински съветник
Янита Прангова  общински съветник
Драгомил Иванов - общински съветник
Николай Хаджиев - общински съветник

Радослав Рачев - общински съветник

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция УТСП

Олга Шикова - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”

Николай Дюлгеров – общински съветник
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова.

IV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                          (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията