РЕШЕНИЕ № 756
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 14.09.2011 г., Протокол № 51


Относно: ОС_3803/14.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно утвърждаване правен анализ и оценка на общински нежилищен имот 'Магазин, разположен на етаж първи от сграда в УПИ ХVІ-374 в кв. 33, с. Ръжена, общ. Казанлък и провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК за продабата му с нач. тръжна цена 15 200 лв. без ДДС.


Мотиви: С Решение Nо 651/12.04.2011 г. на ОбС – Казанлък е открита процедура за приватизация и определен метод на приватизация – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот Магазин, разположен на I етаж от сграда в УПИ XVI в кв. 33,  с. Ръжена, община Казанлък.

В изпълнение на решението, за имота са изготвени правен анализ, информационен меморандум и оценка от м. юни 2011г.; оценката е в размер на 15 200 лв. Данъчната оценка на имота е 4 390,10лв.

Имотът е включен под Nо 10 в Приложение No 1 – Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на ЗПСК, към Годишната програма за разпореждане с имоти - общинска собственост, на община Казанлък за 2011 г., приета с Решение Nо 597/07.02.2011 г. на ОбС, както и в Годишния план за приватизация за 2011 г.

Кметът на общината, счита за целесъобразно да бъде обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, при начална тръжна цена, съответстваща на оценката на имота. В случай на успешно финализиране и сключване на договори за продажба на имота, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и ДМА.

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. ал. 1, 2 и 3 от Наредба за търговете и конкурсите,

 
 

Р Е Ш И:

 

I. Утвърждава правния анализ и оценката на общински нежилищен имот: Магазин, разположен на I етаж от сграда в УПИ XVI в кв. 33,  с. Ръжена, община Казанлък.

II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: Обект „Магазин”,със застроена площ 116,5 кв.м., състоящ се от: търговска зала, коридор, склад, и санитарен възел, при граници на обекта: север - УПИ XIV-377, изток – улица, юг, запад, долу и горе – обект „Читалище”, разположен на първи етаж, вход от североизтокот масивна сграда, построена вУПИ XVI-374 кв 33, с. Ръжена, община Казанлък, съгласно кадастрален план, одобрен със Заповед No 300-465/2002 г. и ПР, одобрен със Заповед No 1005/2009 г., при граници на урегулирания поземлен имот: север и запад - УПИ XIV-377,

 
 
 

изток – улица, юг - УПИ XIII – 375, ведно с 24 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена,

при следните условия:

1. Начална тръжна цена – 15 200 лв. без ДДС. Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.   Върху цената не се дължи ДДС.

2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация в размер на 200 лв. /без дължимия ДДС/ в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация кандидатите представят:

а) заверено от кандидата копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър /не се прилага за кандидати - физически лица, които нямат качества на търговец/;

            б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от удостоверението за вписване в търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник/;

            в) документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.

7. Предложения за участие се приемат до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.

8. Оглед на обекта – 10 – 17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.

9. Търгът да се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 13.20 ч в ст. 14 в сградата на Община Казанлък.

III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I, ведно с информационния меморандум като част от нея

IV. За провеждане на търга по т. I,  назначава комисия в състав:

Председател:  Евгения Чернева – заместник-кмет СИТ;
Членове:  Адриана Тенева – н-к отдел ПНО;
Стефка Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС” ;

Моника Динева – общински съветник;

Стефан Бурков – общински съветник;

Янита Прангова – общински съветник;

Драгомил Иванов – общински съветник;

Николай Хаджиев – общински съветник;

Радослав Рачев – общински съветник;

Резервни членове: Татяна Тодорова – директор дирекция “УТ и СП”;

Георги Урумов – гл. счетоводител;

Олга Шикова – гл. експерт НАООС;

 
 

Николай Дюлгеров – общински съветник;
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Тодорова. Определя възнаграждение в размер на 10 % от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търговете.

IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 3 ЗПСК, раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 24.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията