РЕШЕНИЕ № 758
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_4102/03.10.2011 - Доклад от Евгения Чернева - зам.-кмет на общината по чл. 64 от Правилника на ОбС с проект за решение относно избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбраните кметове.


Мотиви: В изпълнение на чл. 104, ал. 1 от Изборния кодекс, кметовете на кметства в община Казанлък след регистрацията им като кандидати в изборите за общински съветници и кметове на кметства на 23 октомври 2011 г. излизат в отпуск, като за изпълнение на длъжностите Общинският съвет избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметството за срок, до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

За времето от регистрацията на кметовете на населени места като кандидати в предстоящите избори, със свои заповеди са определили лица, които да изпълняват техните функции до вземане на решение за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 104 от ИК, 

 
 

Р Е Ш И:

 
 

1.      Избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, до полагане на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

1.1   Кметство гр. Шипка – Василка Панайотова Панайотова

1.2   Кметство с.Бузовград – Елена Славова Николова

1.3   Кметство с. Горно Черковище – Донка Костова Гяурова

1.4   Кметство с. Долно Изворово – Мая Рачева Петрова

1.5   Кметство с. Дунавци – Миглена Димитрова Петканова

1.6   Кметство с. Енина – Янка Тодорова Климова
1.7   Кметство с. Копринка – Стела Петрова Томова

1.8   Кметство с. Крън – Галина Никифорова Георгиева

1.9   Кметство с. Кънчево – Стефка Георгиева Чернева

1.10          Кметство с. Овощник – Марийка Николова Георгиева

1.11          Кметство с. Розово – Мария Борисова Колева

1.12          Кметство с. Ръжена – Надежда Георгиева Димитрова

1.13          Кметство с. Хаджидимитрово – Мария Андреева Недялкова

1.14          Кметство с. Черганово – Валентина Стефанова Драгнева

1.15          Кметство с. Шейново – Милчо Бонев Стойков

1.16          Кметство с. Ясеново - Пенка Иванова Георгиева

1.17     Кметство с. Средногорово – Марияна Георгиева Попкина

 
 
 
 

2. На временно изпълняващите длъжността кмет на кметство, за времето, през което изпълняват тези длъжности да се изплатят заплатите, съгласно чл. 259, ал. 1 от КТ.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината; лицата по т.1;
 
 
 

Участвали в гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 25.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 
               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)