РЕШЕНИЕ № 759
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_4056/07.09.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно изграждане на 'Претоварна станция за твърди битови отпадъци в поземлен имот 000471 в землището на с. Черганово, община Казанлък.


Мотиви: Кметът на община Казанлък докладва, че като бенефициент по проект „Техническа помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците” има изготвен идеен проект за „Претоварна станция за ТБО Казанлък”.

На основание чл. 124, ал. 5 от ЗУТ и чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, зам.-кметът Евгения Чернева, упълномощена със Заповед № 541 от 15.06.2009 г. от кмета на общината е издала Разрешение № 85 от 06.12.2010 г. за изработване на ПУП за претоварна станция за ТБО в землището на с. Черганово, включващ план за застрояване за ПИ 000471 и парцеларни планове за техническата инфраструктура.

С Решение № 709/11.07.2011 г., Общински съвет дава предварително съгласие за промяна предназначението на земята за имот 0000471 в местност „Каракос” – землище с. Черганово за реализиране на инвестиционен проект „Регионална система за управление на отпадъците – регион Стара Загора” в частност – изграждане на Претоварна станция за ТБО – Казанлък. Площадката ще обслужва общините: Казанлък, Мъглиж и Павел баня.

Изготвен е Подробен устройствен план – план за застрояване, който е приет на ОЕСУТ при община Казанлък с Решение № 24, на Протокол № 10   от 09.06.2011 г.

Достъпът до площадката е чрез съществуващо отклонение от главния път Казанлък - Сливен. Същият се използва и за съществуващото сметище, но към момента е в много лошо състояние. С реконструкцията на пътя се предвиждат две платна по 3м и два банкета по 1,25 с обща дължина 1,04 км.

Към плана за застрояване са приложени необходимите съгласувателни становища:

- решение за оценка на въздействието върху околната среда № 4-4/ 17.09.2010 г на Министерството на околната среда и водите;

- от „Напоителни системи” ЕАД – удостоверение за поливност № 876 от 09.06.2011 г.;

- становище от ЕВН – 293 ОТ 21.07.2010 г.;
- становище изх.№151 от 02.06.2011 г на „Ви К” ЕООД Казанлък;

На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ и чл. 32, ал. 1 от ППЗОЗЗ  Комисията за земеделски земи /КЗЗ/ в т.6 на Решение 11 от 19.07.2011 г. е утвърдила площадка за обект „Претоварна станция за ТБО „ в землището на с.Черганово.  

Изготвени са парцеларни планове, както следва: за разширяване на пътя, към площадката на Претоварната станция за ТБО и за ел.провода към нея. Трасетата на упоменатите планове преминават през имоти публична и частна общинска собственост, както и частни имоти.

Съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗСПЗЗ промяна предназначението на мери, пасища – публична общинска собственост се допуска по изключение за инвестиционни проекти, свързани със социално - икономическото развитие на общината, като на основание чл. 25, ал. 5 на ЗСПЗЗ Общински съвет трябва да изрази предварително съгласие за промяна предназначението на

 

мери и пасища. За продължаване процедурата по промяна предназначението на имота и окомплектоване на преписката за представяне пред Комисията по чл.17, от ЗОЗЗ за издаване на решение за утвърждаване на площадка на парцеларните планове е необходимо Общински съвет да изрази предварителното си съгласие.

 
 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ,

 
 

Р Е Ш И:

 
 

1. Одобрява Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 000471 в землището на с.Черганово, община Казанлък с цел промяна предназначението на имота за претоварна станция за твърди битови отпадъци. Имота е с площ 32,146 дка с начин на трайно ползване: храсти - 22,463 дка, полски път на Община Казанлък - 0,108 дка, пасище, мера – 9.575 дка, категория на земята: десета при неполивни условия, при граници и съседи на имота: 000460 - храсти; 000467-пасище, мера; 000461- храсти; 000466 - полски път; 000464-пасище, мера; 000415-полски път; 000306 - залесена територия- МЗГ-ДЛ. Одобрява схеми за ЕЛ и В и К захранване и транспортен достъп.

2. Дава предварително съгласие за промяна на имоти от публична в частна общинска собственост, всички в землището на с. Черганово, местност „Каракос” във връзка с учредяване на право на преминаване на ел. провод и във връзка с реконструкция на съществуващ полски път към ПИ 00471 в землището на с. Черганово, местност „Каракос”, съгласно заверен от Общинска служба „Земеделие” регистър на засегнатите имоти, както следва: пасища, мери - имоти с номера 000402; 000426; 000428; 000429; 000430; 000432; 000464;000467; 008013; 244661 и пасище с храсти – имот № 000417.

3. Дава предварително съгласие за учредяване на право на преминаване на ел. провод за захранване на поземлен имот 000471 в землището на с. Черганово, местност „Каракос” през имоти общинска собственост съгласно заверен от Общинска служба „Земеделие” регистър на засегнатите имоти: полски пътища - имоти с номера 000014; 000016; 000019; 000020; 000027; 000421; 000431; 000434 ; 000466; дере – 000017 ; сметище - 000406; пасища, мери- имоти с номера 000402; 000428; 000429; 000430; 000432; 000464; 000467; 008013; 244661 и имот № 254730– лозови насаждения- частна общинска собственост.

4. Дава предварително съгласие за разширяване на полски път през имоти общинска собственост всички в землището на с. Черганово, местност „Каракос”, съгласно заверен от Общинска служба „Земеделие” регистър на засегнатите имоти, както следва:

-          полски пътища - имоти с номера 000013; 000016; 000415; 000421; 000431; 000434; 000466; 

-          дере – имот №000017 ;

-          сметище - имот №000406 ;

-          полски пътища - имоти с номера 000013; 000016; 000 415;000 421;000 431; 000434; 000466; 

-          пасища,мери – имоти с номера 000402; 000426; 000428; 000429;  000430;   000 432; 000464; 000467; 244661;

-          пасище с храсти – имоти с номера 000417;

-          храсти - имоти с номера 000 424; 000425;

-          лозови насаждения - имоти с номера 244638; 244668; 254667; 254730; 254731; 254732; 254733; 254741; 254742; 254805.

 
 
 

Предварителното съгласие важи за срок от три години, считано от влизане в сила на решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които „за” – 23.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията