РЕШЕНИЕ № 762
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3819/20.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно прекратяване членството на Община Казанлък в Регионална туристическа асоциация 'Стара планина' – Габрово


Мотиви: Кметът на общината докладва, че от 2005 година с Решение № 213/07.04.2005 г. Община Казанлък е член на Регионална Туристическа Асоциация „Стара планина” гр. Габрово. Сдружението е било замислено и създадено с идейната и финансова подкрепа на Швейцарската агенция за международно сътрудничество, което е било в сила до 2007 год. След оттеглянето на чуждата страна, то минава на самоиздръжка – от членски внос и друга дейност. Членският внос от 240 лв. се вдига на 500 лв. Впоследствие част от общините – учредителки  преустановяват членството си. Равносметката на община Казанлък е следната: не е ясно какво получаваме за 500 лв. членски внос, дори при съвместна инициатива плащаме не малка сума за присъствието си, няма информация за увеличение броя на туристите , не се установи сътрудничество между общините – членки на Сдружението, излъчват се награди на хотели и ресторанти, но в комисиите по номинациите никога не е имало наш представител. Тези факти, заедно с решението на правителството да подкрепя лично отделните райони в страната с доказан туристически потенциал, ни задължават да направим разумна преоценка на стари взаимоотношения и да прекратим тези, които не са ефективни. Такова е членството на община Казанлък в РТА „Стара планина”.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Прекратява членството на община Казанлък в РТА „Стара планина” гр. Габрово, считано от 01.09.2011 год.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 21.

 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)