РЕШЕНИЕ № 765
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52


Относно: ОС_3755/06.06.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в землището на г. Шипка.


Мотиви: В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в § 4 от ПЗР епредвиден реда за преобразуване на правото на ползване в право на собственост върху земеделски земи предоставени за ползване въз основа на нормативни актове.

Права по § 4а и 4б от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ имат гражданите, на които е предоставено право на ползване по силата на Указ № 596 на Президиума на Народното събрание от 1967 г., Указ № 922 на Държавния съвет от 1989 г., постановления на Министерския съвет № 21 и 23 от 1963 г., № 12 от 1971 г., № 76 от 1977 г., № 1 от 1981 г., № 11 от 1982 г., № 30 от 1985 г., № 26, 58 и 67 от 1987 г. и № 34 от 1989 г.

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи дава право на правоимащите ползватели да станат собственици на предоставените им за ползване земеделски земи, като ги заплатят на собствениците чрез Общината по ред предвиден в закона. Съгласно чл. 28 от ППЗСПЗЗ областния управител възлага и приема план на новообразуваните имоти. В този план са отразени, както имотите на бившите собственици / притежавали земеделски земи преди образуване на ТКЗС и възстановени с решение на Общинска служба” Земеделие” за терен по § 4 / така и имотите предоставени за ползване. Възстановяването, съответно придобиването на правото на собственост върху новообразуваните имоти, се извършва със заповед на кмета на общината, която се съобщава по реда на Гражданския процесуален кодекс. В заповедта се описват местоположението, границите, съседите, както и ограниченията на собствеността и основанията за тях. Кметът на общината докладва, че на територията на община Казанлък има влезли в сила планове на новообразуваните имоти за землищeтo на град Шипка. Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗСПЗЗ оценките се определят по Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи (Загл. изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

С Договор № Д 06-8/14.02.2011 г., кметът е възложил изработването на оценки на 3 бр. имоти. Като на гражданите, чието право на ползване се превръща в право на собственост съгласно § 4б, ал. 1 - до 1000 кв. м. За разликата над 600 кв. м и над 1000 кв. м до фактически ползваната с размери не по-малки от 250 кв. м от които не може да се образува нов имот, се заплащат от ползвателите на собствениците по пазарни цени.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ/Обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2007 г. / „Оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителните разпоредби, се определят с решение на общинския съвет по реда на Закона за общинската собственост

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36, ал. 3 от ЗСПЗЗ и чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,

 
 
 

Р Е Ш И:

 

І. Определя оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:     

 

1.1 Земеделска земя от 700 кв.м, представляваща имот с № 170.2 в м. ”Миндя”   в землището на Шипка, община Казанлък с начин на трайно ползване: лозе и категория на земята при неполивни условия: девета – 67.00 лв.

1.2 Земеделска земя от 600 кв.м, представляваща имот с № 170.104 в м. ”Светица” в землището на гр. Шипка, община Казанлък с начин на трайно ползване: ливада и категория на земята при неполивни условия: девета – 58.00 лв.

1.3 Земеделска земя от 44 кв.м, представляваща имот с № 172.9 в м.”Речица ” в землището на гр. Шипка, община Казанлък с начин на трайно ползване: нива и категория на земята при неполивни условия: девета – 31.00 лв.

 
 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината;
 
 

Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които „за” – 20.

 
 
 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията