РЕШЕНИЕ № 770
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък,
проведено на 16.10.2011 г., Протокол № 52

Относно: ОС_3694/18.05.2011 - Доклад от кмета на общината с проект за решение относно одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план на електропровод за захранване на поземлен имот 038029 в землището на с. Крън, общ. Казанлък през имоти с номера 000093, 000080 - полски пътища и 00313 - пасища, мера. 


Мотиви: Кметът докладва, че в община Казанлък е представен парцеларен план на ел.провод за захранване на поземлен имот 038029 в землището на с. Крън. За същия имот е влязал в сила план за застрояване – двор за застрояване без промяна предназначението на земята.

Предложеното трасе преминава през следните поземлени имоти: по полски пътища с номера 000093; 000080 и през пасище,мера 000313 със сервитут 3 кв.м. за включване в енергийната мрежа от съществуващ ВЕП 20 kv ,извод „Петолъчка”, което няма съществено да наруши бъдещото ползване на имота. Цялостната дължина на трасето е 155 м, а площта на сервитута 310 кв.м.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 
 

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод за захранване на поземлен имот 038029 в землището на с. Крън през следните имоти; полски пътища с номера 000093, 000080 и 00313 - пасища, мера.

 

Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 
Адресат на акта: кметът на общината;
 

Участвали в  гласуване 22 общински съветници, от които „за” – 18.

 
 
Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

               (Д. КОЛЕВА)                                                         (ВАСИЛ САМАРСКИ)Изтегли приложенията