Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2012 г., приета с Решение № 24/12.01.2012 г.