Правила и критерии за получаване на стипендии по Приоритет VІ, цел 2, дейност 2.5 от Общинска програма за закрила на детето – 2012 г. приети с Решение № 291/28.06.2012 г. на Общински съвет - Казанлък