Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  на община Казанлък за 2013 г., приета с Решение № 402/29.11.2012 г.