ОС-2057/2013 - Заявление (жалба) от Климентина Йовчева Миланова с постоянен адрес: гр.София, ж.к. 'Красно село' № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 24 против Решение № 693/30.08.2013 г. на Общински съвет - Казанлък. (До областен управител на област Стара Загора, до кмета на община Казанлък, до Районна прокуратура - Казанлък и до ОбС!)