Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2014 г.