РЕШЕНИЕ № 352
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за продажба на обект: "УПИ I в кв. 129, кад. район 504 по плана на гр. Казанлък" по реда на глава VI от Наредба № 15 на ОбС за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество.

(Отменено с Решение № 385 от 30.03.2006 г.)

 


 

            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, чл. 75, т. 3 и чл. 91 от Наредба № 15 на ОбС,

 

 

Р Е Ш И  :       

           

 

 

            1. Отменя точки 2, 3 и 4 от Решение № 492/24.04.2003 г. на Общински съвет - Казанлък и закрива процедурата за приватизация на общински нежилищен имот: "УПИ I в кв. 129, кад. район 504 по плана на гр. Казанлък"

            2. Продажбата на общински имот: "УПИ I  - за комплексно обществено обслужване, в кв. 129, кад. район 504 по плана на гр. Казанлък" да се извърши след провеждане на конкурс по реда на гл. VI на Наредба № 15 на ОбС при следните

условия:

а/ Купувачът се задължава да изгради в имота спортен и развлекателен комплекс, като прехвърли на Община Казанлък собственост върху реално обособени части (търговски обекти или офиси) от изградения комплекс;

б/ Минимална конкурсна цена:  1 350 000 лв. (един милион триста и петдесет хиляди лева). В цената не е включен ДДС върху стойността на сградите в имота.  Цената се оферира в  левa;

в/ Максимален срок за въвеждане в експлоатация на сградата/сградите в комплекса – 3 (три) години, считано от датата на издаване на разрешението за строеж;

г/ Минимална площ на реално обособените части от изградения комплекс, преминаващи в собственост на Община Казанлък - 10 % от РЗП на сградата/сградите;

д/ Цената на обекта се заплаща в лева от спечелилия конкурса участник до деня на подписване на договора  за  покупко-продажба.

            критерии и показатели:

а/ Предложена цена за закупуване на обекта – не по-малка от минималната конкурсна

цена                                                                                                                                     -  15 %;

б/ Идеен архитектурен проект за изграждане на комплекса                                                    -  40 %;

в/ Предвиждани инвестиции за изграждане на комплекса                                           -  15 %;

г/ Срок за въвеждане в експлоатация -не по-голям от посочения максимален срок -  10 %;

д/ Предложение за придобиване на собственост от Община Казанлък върху реално

    обособени части  с площ, по-голяма от посочената минимална площ                    -  20 %.

            3. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията  и провеждането на конкурса, при условията на т. 2. и при спазване изискванията на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество, както и сключване на договор със спечелилия участник.

            4. Задължава кмета на общината да внесе проектодоговора  за покупко-продажба  на обекта по т. 2 за утвърждаване  от Общинския съвет в срок до следващото заседание на Общинския съвет.

            5. Избира комисия по провеждане на конкурса в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Каличков;

            ЧЛЕНОВЕ:    1. Теодор Митев;

                                   2. Екатерина Янева;

                                   3. Ваня Андреева; 

                                   4. Христо Марков;

                                   5. Иван Кирев;

                                   6. Татяна Станева;

                                   7. Иво Стоилов;

                                   8. Стефка Илиева;

                                   9. Милена Дончева;

                                   10. Николай Николов.  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                        /В. Самарски/

                        /В. Василева/