РЕШЕНИЕ № 353
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Откриване на процедура за приватизация по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК за обект "Детска градина, село Горно Изворово".

(т.т. 2, 3 и 4 отменени с Решение № 389 от 30.03.2006 г.)


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6, ал. 1 от ЗОС; чл. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1, чл. 31, ал. 1 чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство,

 

Р Е Ш И  :       

 

            1. Изважда от Списъка на обектите, публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост обект: "Детска градина, с. Горно Изворово", актуван с Акт за публична общинска собственост № 1057 от 17.06.2005 г.

            2. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг с явно наддаване за общински нежилищен имот: Дворно място, за което е отреден УПИ VІІ в кв. 15 по плана на село Горно Изворово, с площ 1 860 (хиляда осемстотин и шестдесет) кв. м, ведно с построените в него сгради, подобрения и насаждения.

            3. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши възлагане през пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум за обекта по т. 1 при спазване изискванията на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

            4. Задължава кмета на община Казанлък след приемане  на правния анализ и оценката на обекта да ги предложи за утвърждаване от Общински съвет - Казанлък.

5. Задължава кмета на община Казанлък да извърши необходимите действия по преместването на игровите съоръжения от детската градина в парцела, определен за детска площадка по плана на село Горно Изворово.

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                          /В. Самарски/

                        /В. Василева/