РЕШЕНИЕ № 354
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - "Плувен басейн, находящ се на територията на СОУ "Екзарх Антим І, гр. Казанлък".

(отм. с Решение № 386 от 30.03.2006 г.)


 

            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 1  и чл. 75, т. 1 от Наредба Nо 15 за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество на ОбС

 

 

Р Е Ш И  :       

 

           

I. Да бъде отдаден под наем за срок от 5 години общински обект: Плувен басейн, находящ се в Блок  Д на територията на СОУ “Екзарх Aнтим I”, гр. Казанлък с обща полезна площ на помещенията 431 кв.м., чрез конкурс по реда на  гл. VI от Наредба No 15 на ОбС за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество, при следните условия:

А. Общи условия:

1. Начален месечен наем без ДДС – 424 лв.

2. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят в офертата си бизнес-план за развитие на обекта за срока на договора.

Б. Критерии за оценка на предложенията и съответстващите им тежести:

1.  Месечен наем - не по-малко от началния месечен наем  -                               40 %;

2.  Бизнес - план за развитие на обекта за срока на договора, в т. ч: инвестиции по

поддръжка и ремонт, конкретизирани по размер, предназначение и срок, програма за работни

места,  програма за съвместни мероприятия с училища на територията на община Казанлък и др.    -                                                                                                                                            60 %. 

II. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по организацията и провеждането на конкурса по т. I, регламентирани в раздел III на гл. VI от Наредба 15 на ОбС за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество, в т. ч и да подпише договора за отдаване под наем на обекта.   

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Задължава кмета на общината в договора за отдаване под наем на обекта по т. 1 да включи следните изисквания: един работен ден от седмицата басейнът да бъде  предоставен на училището за провеждане на учебна дейност по плуване за учениците от СОУ  "Екзарх Антим І" и още един ден - за същите нужди на учениците от останалите училища в град Казанлък.

    

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                         /В. Самарски/

                        /В. Василева/