РЕШЕНИЕ № 355
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Предоставяне на помещение за ползване от Сдружение на жени с онкологични заболявания и техните близки - град Казанлък.


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

 

 

Р Е Ш И  :       

 

           

            Задължава кмета на община Казанлък да предостави за безвъзмездно ползване подходящо помещение на Сдружението на жени с онкологични заболявания и техните близки - град Казанлък, като за изпълнение на решението внесе доклад в Общинския съвет в срок от един месец.

             

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                        /В. Самарски/

                        /В. Василева/