РЕШЕНИЕ № 356
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Продажба на имот със законно построена в него сграда по молба на Захари Стефанов Захариев.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал. 2 от ЗОС и чл.40 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Р Е Ш И  :   

 

  

             1. Да се продаде  на Захари Стефанов Захариев, дворно място с площ 680 кв.м,представляващо урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 69 по одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с. Бузовград, със заповед № 65 от 1971 г. на ОНС -Стара Загора, при граници: североизток - улица; югоизток - УПИ ІІІ; северозапад-УПИ І; югозапад - земеделска земя,  собственост на Община Казанлък, съгласно АОС № 1009 от 28.03.2005г. 

 2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по т.1, като се сключи договор, съгласно който на Захари Стефанов Захариев  да се прехвърли правото на собственост  върху  дворно място цялото с площ  680 кв. м., представляващо УПИ ІІ  в кв. 69 по плана на с. Бузовград, собственост на Община Казанлък, срещу което същият  да заплати на Община Казанлък сумата от  5 900 (пет хиляди и деветстотин) лева,  плюс дължимите такси.        

  3. Вписването на договора в Службата по вписванията с район на действие Районен съд - Казанлък  да стане за сметка на молителя Захари Захариев.

 

 

 

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                         /В. Самарски/

                        /В. Василева/