РЕШЕНИЕ № 357
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Прехвърляне на собственост по реда на чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ по молба на Радка Христова Милева и Лалчо Христов Касев.


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА; чл.15, ал.3 и 5  от ЗУТ; чл.35, ал.3  от ЗОС и чл.43 ал.3 от Наредба № 15 на ОбС,

 

Р Е Ш И  :       

 

 

         1. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да  сключи предварителни договори  за продажба на недвижими имоти по реда на чл.15 ал. 5 от ЗУТ, съгласно изготвен проект за изменение на регулация на част от кв.26 по плана на с.Хаджидимитрово, общ. Казанлък, а именно:        

          1.1.Община Казанлък прехвърля на Лалчо Христов Касев, правото на собственост  върху:  Незастроено дворно място с площ 220 кв.м, при граници: север-УПИ ХІІІ-536; изток-УПИХІV-537, запад и юг-улици,   представляващо реална част от УПИ ХVІ в кв. 26 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък с обща площ 820 кв.м., при граници:север-УПИ ХІІІ;запад и юг-улици; североизток- УПИ ХІV-537, съгласно ПУП, утвърден със Заповед № 12/1987г., частна общинска собственост /АОС №1013/2005г., вп. с вх.№3136/05.05.2005г., акт 60 т. ІV н.д.1620  парт. 15920,    срещу сумата от 1 300 (хиляда и триста) лева;

       1.2.Община Казанлък прехвърля на Лалчо Христов Касев, правото на собственост  върху:  Незастроено дворно място с площ 370 кв.м. , при граници: северозапад -УПИ ХІІІ-536; юг - улица; североизток - им. №537 и изток - УПИ    ХV-538:, представляващо реална част от УПИ ХVІ в кв. 26 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък с обща площ 820 кв.м., при граници: север-УПИ ХІІІ;запад и юг-улици; североизток- УПИ ХІV-537, съгласно ПУП, утвърден със Заповед №12/1987г., частна общинска собственост /АОС №1013/2005г., вп. с вх.№3136/05.05.2005г., акт 60 т. ІV н.д.1620  парт.15920,        срещу сумата от 2 100лева;

       1.3.Община Казанлък прехвърля на Радка Христова Милева, правото на собственост  върху:  Незастроено дворно място с площ 50 кв.м. , при граници: северозапад-УПИХІV-537; юг-улица; североизток-им.№538,   представляващо реална част от УПИ ХVІ в кв.26 по плана на с. Хаджидимитрово,общ.Казанлък с обща площ 820 кв.м., при граници: север-УПИ ХІІІ; запад и юг - улици; североизток - УПИ ХІV-537, съгласно ПУП, утвърден със Заповед №12/1987г., частна общинска собственост /АОС №1013/2005г., вп.с вх.№3136/05.05.2005г., акт 60 т. ІV, н.д. 1620  парт.15920,  срещу сумата от 330 (триста и тридесет) лева.

 

       2. След влизане в сила на заповедта за одобряване на плана за регулация на част от кв.26 по плана на с. Хадждимитрово, общ.Казанлък, кметът на Община Казанлък да сключи окончателни договори за покупко-продажбата.

 

       3. Разноските и таксите по издаването на договорите и вписването им в Агенция по вписванията да стане за сметка на молителите - Радка Христова Милева и Лалчо Христов Касев.

 

 

 

           

           

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:                                                                      /В. Самарски/

                        /В. Василева/