РЕШЕНИЕ № 358
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Именуване на Детски комплекс, град Казанлък.


 

            Общински съвет - Казанлък на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 14, ал. 3  от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

 

 

 

 

Р Е Ш И :

 

            Предлага на министъра на образованието и науката да издаде заповед за именуването на Детски комплекс, град Казанлък с името "Общински детски комплекс "Свети Иван Рилски".

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                       /В. Самарски/

                        /В. Василева/