РЕШЕНИЕ № 359
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.01.2006 г., Протокол № 32

ОТНОСНО: Молби за отпускане на еднократни финансови помощи.


Общински съвет - Казанлък,  основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

 

Р Е Ш И :

 

            Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2006 г. , подпараграф 4214 - "Други помощи по решение на ОбС" еднократна парична помощ, както следва:

            1. Николай Дянков Николов, живущ в гр. Казанлък, ул. "Илинден" № 16, вх. Г, ап. 74 - в размер на 400 (четиристотин) лева.

            2. На Янка Калчева Станчева, живуща в гр. Казанлък, ул. "Инж. Феликс Вожели" № 8, ет. 2, ап. 5 - в размер на 50 (петдесет) лева.

3. На Николина Тодорова Ангелова, живуща в гр. Казанлък, ул. "Илинден" № 43, вх. Г, ап. 84 - в размер на 100 (сто) лева.

 

           

 

           

 

 

Вярно с оригинала!                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:             

                                                                                                     /В. Самарски/

                        /В. Василева/