Концепция за въвеждане и прилагане системата на Делегиран бюджет в Предучилищното възпитание и обучение в Община Казанлък за периода 2014 г. - 2016 г.