НАРЕДБА № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, изм. с Решение №483/29.07.2021 г.