Проект за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, приета с Решение №956/28.052014 г.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта.