ПОКАНА № 55

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на 22.10.2014 година от 09:30 часа заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/ 11.01.2013-Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3074/ 03.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за външно електрозахранване до Поземлен имот № 154016, находящ се в местността ”Голямата гора” в землището на село Копринка, общ. Казанлък, преминаващ през поземлени имоти с номера 000299, 000368 и 000367 - пасища, мери - публична общинска собственост; 000080, 000078 - полски пътища - публична общинска собственост и Поземлен имот № 000060 - общински път ІV глас, всички находящи се в землището на село Копринка, ЕКАТТЕ 38563, Община Казанлък с обща дължина на трасето 641 м и общ Сервитут 2556 кв. метра.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3136/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1.учредяване на право на преминаване през Поземлен имот (общ.)№ 27499.223.628 – пасище, мера - публична общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп до Поземлени имоти (ПИ) с идентификатор №27499.223.484 – ”За друг вид производствен, складов обект” и №27499.223.629 – изоставена орна земя, всички в местност ”Под Енина”, в землището на с. Енина, община Казанлък, във връзка с промяна предназначението на земята в имот „За производствени и складови дейности“; 2. определяне цена за правото на преминаване до имота по т.1 и 3. Упълномощаване Кмета на Община Казанлък за сключване на договор.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3126/ 01.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имот - публична общинска собственост за частна общинска собственост - незастроена земя с площ 477 кв.м, представляваща реална част от улица о.т. 80б и 80в в с. Енина, общ. Казанлък и определяне на пазарна цена от 8 100 лв. без ДДС, във връзка с Решение № 1051 на ОбС - Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3140/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на нова Наредба №14 за пожарна безопасност на територията на Община Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3163/ 14.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Наредба № 11 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Казанлък и издаване на сертификати клас В.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3125/ 30.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно увеличение числеността на Общинско предприятие ”Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата”- Казанлък, приета с Решение № 480/01.02.2013 г. на Общински съвет - Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3143/ 06.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно изменение на Решение № 1045/31.07.2014 г. на ОбС, съгласно т. 6 от него, за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в Община Казанлък за учебната 2014/2015 г. в частта на Приложение № 1 и Приложение № 2.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3133/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно създаване на ново структурно звено ”Дневен център за възрастни хора с увреждания” - третостепенен разпоредител с бюджет в община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3110/ 24.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна вида на социалната услуга от резидентен тип ”Защитено жилище” в с. Овощник на ”Защитено жилище за хора с умствена изостаналост”, с. Овощник, общ. Казанлък, считано от 01.01.2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3150/ 09.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване съгласие средства в размер на 22 000 лв. от Преходния остатък за 2013 г. на ЦДГ № 9, ”Слънчице” да бъдат използвани за Капиталови разходи - основен ремонт на отоплителна система на сградата на детското заведение и задължаване Кмета на Община Казанлък да отрази промените по Бюджета на Общината и по Бюджета Второстепенния разпоредител с публични средства - ЦДГ № 9, ”Слънчице”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3149/ 09.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно компенсирани промени в Инвестиционната програма на Община Казанлък за 2014 г., съгласно Приложение №13.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3132/ 02.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване Запис на заповед по проект ”Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък”, без протест и без разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 832 877,56 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/056 по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 в съответствие с приложен образец.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3134/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно подписване Запис на заповед по проект ”Долината на розите и тракийските царе”, без протест и без разноски, платим на предявяване на МРРБ срещу бъдещи приходи за размера на аванса – 159 453,70 лева по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/006 по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 в съответствие с приложен образец.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3139/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно премахване на част от улична регулация в кв.470 по Плана на Казанлък между осови точки 3410-3411-3412 и 3413; Упълномощаване Кмета на Община Казанлък да сключи Предварителен договор за прехвърляне на собственост върху 78 кв. метра, представляващи реалната част от улица между о.т.3410-3411-3412 и 3413 за включване в площта на Урегулиран поземлен имот ХXVIII-8770 - ”За производствена и складова дейност”, съгласно представен Проект за изменение на план за улична регулация и План за регулация на част от квартал 470, промишлена зона по плана на Казанлък при условие, че окончателен такъв ще се сключи само след одобрение изменението на ПУП, изработен в обхвата, посочен от настоящото решение; Определяне на пазарна цена за присъединените част и от улична регулация в размер на 78 кв.метра към ХXVIII-8770-за производствена и складова дейност въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител и след влизане в сила на изменението на Подробния устройствен план, да се сключи от Кмета на Общината окончателен договор на цена утвърдена по т. 2 по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3119/ 26.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот № 000649, находящ се в землището на град Крън, ЕКАТТЕ 40292, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 85/385 идеални части на Иван Демирев Ангелов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3124/ 29.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Правилник за организацията на работа на Общинския консултативен съвет по култура и туризъм в Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3156/ 13.10.2014-Доклад от Д-р Кети Петрова Маналова - Владкова - Управител на ”МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък с проект за решение относно приемане ”Доклад за самооценяване на цялостната медицинска дейност на ”МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД в изпълнение на Решение № 942/23.04.2014 г. на ОбС
Вносител: Д-р Кети Петрова Маналова - Владкова - Управител на ”МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък
Докладчик: Д-р Кети Петрова Маналова - Владкова - Управител на ”МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД - Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3130/ 02.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно допълване на ГПУРИОС, изменение на Годишния общински план за приватизация, утвърждаване актуализирана пазарна оценка на общински нежилищен имот: Обект ”Дискотека” с площ 430 кв. метра, представляваща реално определена част от к+3,74 от блок ІІІ - западно крило на Административна сграда, построена в УПИ І, кв. 146 по действащия план на град Казанлък, с административен адрес: бул. ”Никола Петков” № 37А, гр. Казанлък, и провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата му по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК с начална тръжна цена 220 000 лв., без ДДС. Допълва се състав на Комисията - Боян Каличков.
Важно! Постъпи (като е взето под внимание становището на юриста на ОбС) писмо вх. № ОС-3165/14.10.2014 г. с приложени копия от АОС № 571/13.01.2003 г. и АОС № 80/21.11.1997 г., (които стават неразделна част от приложението към решението).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3135/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Търговски обект – полумасивна сграда, със застроена площ от 162 кв.м, построена в ПИ № 8399 с площ 162 кв. м, включен в УПИ I-8399 в кв. 213 по действащия подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед РД-02-14-192/ 1987 г., представляващ 7 бр. магазини за промишлени стоки (Нач. тръжна цена 178 700 лв., без ДДС)
Допълва се състав на Комисия - Драгомир Петков.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3121/ 29.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с идентификатори 83106.6.16, 83106.6.42, и 83106.6.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г. и Поземлен имот № 602.99 по Плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ: 49076, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3122/ 29.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с идентификатори 27499.28.52, 350.73, 27499.1.1, 27499.1.2, 27499.1.3, 27499.2.1, 27499.2.5, 27499.2.6, 27499.2.7, 27499.2.8, 27499.2.9, 27499.5.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, общ. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-97/30.12.2009 г.
ВАЖНО! С Писмо вх. № ОС-3151/09.102014 г. вносителят регистрира допусната техническа грешка в частта на т. 2 от проекта за решение, която следва да има текст: ”Земеделска земя, с площ 898 (осемстотин деветдесет и осем) кв.м, представляваща Поземлен имот № 350.73 (три пет нула точка седем три), по Плана на новообразуваните имоти на м. „Пъдарнята” с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, начин на трайно ползване: ниви /орна земя/, трайно предназначение на територията: селско стопанство, категория на земята при неполивни условия – VI (шеста), при съседи: им. с идентиф. 350.501 - улица, им. с идентиф. 350.72 – овощна градина, землищна граница.” Нач. тръжна цена не се променя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3080/ 04.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване съсобственост върху поземлен имот № 352.296 по плана на новообразуваните имоти в местността ”Крушките”, с. Енина, общ. Казанлък, чрез продажба на общинска част - 99/599 идеални части от земята на Димитър Бендерски за сумата от 100,00 лв без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3142/ 06.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2014 г. - отдаване под наем на 3 бр. обекти, с нач. тръжни цени, както следва: - за обект ”1” - 397,00 лв. без ДДС; за обект ”2” - 28,00 лв. без ДДС и за обект ”3” - 10,00 лв. без ДДС.
Важно! По становището на юриста на ОбС, постъпи Писмо с вх. № ОС-3179/16.10.2014 г. от Петър Косев - зам.-кмет на общината с приложена скица, че общинския обект за услуги и производство, намираща се в двора на ЦДГ №13 ”Мечо Пух” има самостоятелен вход!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3065/ 02.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем, за срок от 5 години на общински обекти на територията на община Казанлък посочени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2014 г.
Важно! Постъпи писмо, наш вх. № ОС-3177/16.10.2014 г. от Петър Косев - Зам.-кмет на Общината, с което, вземайки под внимание становището на юриста на ОбС, се поясняват текстовете от проекта за решение за обект 3 така: ”не става въпрос за обособена обек - аптека, аза 34.00 кв. метра от общата площ на Клуб ”Васил Левски”, която е 240.00 кв. метра” и за обект 4 така: ”обектът е с определен вид на дейност, който отговаря на изискванията за архитектурен паметник на културата от местно значение - ”Бакърджийска работилница”. (Виж всичко в сканирания документ!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3120/ 26.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет, шест броя имоти.
Важно! С Писмо вх. № ОС-3152/10.10.2014 г. вносителят, взимайки под внимание становището на юриста на ОбС предоставя копия от нотариалните актове за собственост: Нот. акт № 46, т. ІV, д. № 3380/24.09.1998 г.;Нот. ак № 31, т. ІІІ, д. № 1388/26.05.1994 г.;Нот. акт № 96, т. ІХ, д. № 3897/1994 г.;Нот. акт № 166, т. V, д. №5369/1993 г.;Нот. акт № 193, т. ІV, д. № 2042/1994 г. и Нот. акт № 73, т. Х, д. № 2886/1991 г., (които стават неразделна част от доклада), както и допълва проекта за решение в частта на ”Адресат”!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3117/ 26.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия на Трасе на кабел за външно електрозахранване и Трасе на водопровод до поземлени имоти с номера: 102051, 102053, 102055, 102057, 102059 и 102061, находящи се в местността ”Лагера” в землището на село Копринка, общ. Казанлък с ЕКАТТЕ 38563; одобряване на Задание, съставено от Възложителя и даване предварително съгласие за право на прокарване и за определяне на Трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване и Трасе на подземен водопровод за осигуряване а водоснабдяване до Поземлен имот (ПИ) № 102051, Поземлен имот № 102053, Поземлен имот № 102055, Поземлен имот № 102057, Поземлен имот № 102059 и Поземлен имот № 102061, през общински поземлени имоти.
Важно! Постъпи, съобразено със становището на юриста на ОбС, писмо наш вх. № ОС-3173/15.10.2014 г. от Ивелин Недялков - Гл. арх. на Общината, с приложено Задание за проектиране на Парцеларен план на трасе на кабел за електрозахранване и трасе на водопровод, съгласно чл. 124а, ал. 1 и във връзка с ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, (което става неразделна част от приложението на решението) и предмет на т. 2 от проекта за решение. (Виж всичко в сканирания документ!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3061/ 01.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация на квартал 3 по плана на гр. Шипка в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
Важно! Постъпи Писмо вх. № ОС-3153/10.10.2014 г. от вносителя, с което се допълва проекта за решение с нова т. 4 с текст: ”Одобрява Задание за проектиране на възложителя.”, както и Задание за разрешение за възлагане изработването на ПУП и Скица-предложение за изменение на ПРЗ на част от кв. 3, относно УПИ І (82) и УПИ ІІ (83) по плана на град Шипка, които стават неразделна част от доклада!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3116/ 26.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на Трасе за пътна връзка върху част от Поземлен имот № 000222 - Полски път - публична общинска собственост, с дължина 25,51 метра, за осъществяване на транспортен достъп до Поземлен имот № 113190, находящ се в землището на село Овощник с ЕКАТТЕ 53179, общ. Казанлък в съответствие с представен предварителен проект; даване на Разрешение за възлагане изработката на изменение на Подробен устройствен план - част от Комуникационно-транспортен план за Поземлен имот № 113190, находящ се в землището на с. Овощник, с ЕКАТТЕ 53179, общ. Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_3075/ 03.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предварително съгласие за право на прокарване и предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) №109021 от 2.207 дка, представляващ индивидуално застрояване, собственост на Анна Атанасонав. Трасето преминава по ПИ №000030, №000494 - полски пътища и №000029-ІV клас път, всички публична общинска собственост в местност ”Ерликая”, землище с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_3141/ 06.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Шериф Ахмед Гаман от с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_3111/ 25.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_3123/ 29.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно поставяне на Бюст-паметник на архимандрит Онуфрий Хилендарски на подхода към ОУ ”Христо Ботев в село Енина по искане на Инициативен комитет и гражданска подписка.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3076/ 04.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Подребен устройствен план - План за застрояване за Поземлен имот (ПИ) № 22060 от 2,961 дка с начин на трайно ползване ”Нива” - Четвърта категория, находящ се в землището на с. Бузовград ЕКАТТЕ 06848, със схеми за електроснабдяване, водоснабдяване на поземления имот за промяна предназначението на същия в ”За производствена е складова дейност със зона за спорт и озеленяване”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3137/ 03.10.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Парцеларни планове на подземни проводи преминаващи по Поземлен имот (ПИ) № 000111- селскостопански, горски ведомствен път за водоснабдяване и електроснабдяване, на Поземлен имот (ПИ) №059008 от 2.699 кв. метра, с начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване“, находящ се в местността „Текюи“, в землището на село Бузовград ЕКАТТЕ:06848, собственост на „ОЛИМП-7“ ЕООД с обща дължина на трасетата: 248.61 метра и 297.77 метра.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_3118/ 26.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия на Трасе за външно електрозахранване от съществуващ Стълб № 468 на Мрежа НН, изв. ”Б”, захранена от ТП/БКТП 6 до Поземлен имот № 011020, находящ се в местността ”Адалъка” в землището на село Копринка, общ. Казанлък с ЕКАТТЕ 38563; одобряване на Задание, съставено от Възложителя и даване на предварително съгласие за срок от една година за право на прокарване и предварително съгласие за определяне на Трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 011020 от 1.199 дка, представляващ нива, собственост на Анна Божкова.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_3072/ 03.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - План за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 83106.502.754, находящ се в местността ”Чобан Чаир” в землището на село Шейново, общ. Казанлък, Стопански двор и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_3073/ 03.09.2014-Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия на трасе за външно електрозахранване до Поземлен имот с идентификатор 83106.41.27, находящ се в местността ”Паметника” в землището на село Шейново, общ. Казанлък и одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1171 От дата: 16.10.2014 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (П)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК