ПОКАНА № 57

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, свиквам на 17.12.2014 от 09:30 часа заседание на Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3334/04.12.2014 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд - Казанлък (Мандат 2015 г. - 2019 г.)
Вносител: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3335/04.12.2014 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане ”Декларация за несъгласие с претенциите на Народно читалище ”Искра - 1860” гр. Казанлък за заплащане на наем от Общинска библиотека ”Искра” гр. Казанлък.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3327/03.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна на Бюджета за 2014 г. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2014 г., по смисъла на Закона за общинския дълг.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3320/01.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване по Проект ”Красива България”-2015 по Мярка М01 ”Подобряване на обществената среда в населените места” с проектно предложение за реконструкция и модернизация на общинската сграда в гр. Казанлък, ул.”Орешака” - ”Стадион Севтополис”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3329/03.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прехвърляне в полза на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, на всички придобити активи в резултат на изпълнените строително-монтажни работи (СМР) по проект ”Реконструкция /обновяване и оборудване на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/016 по Оперативна програма ”Регионално развитие 2007-2013 г.” и по проект ”Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък” по договор с Националния доверителен екофонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3322/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Наредба №15 на ОбС - Казанлък в частта на Глава пета, Раздел втори, чл. 66, ал. 1, в VІІІ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3325/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отказ от предявени искове по гр. дело № 1033/2005 г. по описа на Районен съд - Казанлък, насрочено за 19.12.2014 г. и упълномощаване на Кмета по реда на чл. 22, ал. 2 от ГПК (отм.) във вр. с Параграф 2, ал. 2 от ПЗР на ГПК.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3299/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - собственост на община Казанлък за 2015 г.
Вносител: Даниела Коева - зам.-кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3324/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2013 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29, както и приемане Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма към 31.12.2013 г., съгласно Приложение № 13.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3323/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решиение относно одобряване на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3321/02.12.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение Общинска библиотека ”Искра” да бъде преместена в западно тяло на ”Бизнес сграда”, собственост на община Казанлък, построена в УПИ VІІІ-за ОДО, кв. 164 по плана на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3291/26.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно закриване на процедура за приватизация на общински имот: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ в кв. 38, по плана на град Казанлък, ведно с находящата се в имота сграда - незавършено строителство и изваждането на същия от приетия Годишен план за приватизация за 2014 г., Приложение № 18, т. 1 ”Списък на обектите с открита процедура за приватизация”, от Решение № 884/07.02.2014 г.,.
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3296/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно безвъзмездно придобиване право на собственост върху имот държавна частна собственост, представляващ 1/3 идеална част от Административна сграда в гр. Казанлък, бул. ”Розова долина” № 6, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І в кв. 212, кадастрален район 504 в гр. Казанлък
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3289/25.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена съгласно Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за 2014 г. в Приложение № 13 и откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем по реда на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и гл. VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 10 години на общински терен от 104.00 кв.м /60.00 кв.м - търговска площ и 44.00 кв.м - складова/ за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, находящ се в УПИ VІ - 8803, кв. 172 по плана на гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Джамал Папарланов.
Важно! С писмо вх. № ОС-3344/05.12.2014 г. вносителят, съобразено със становището на юриста на ОбС, прави следните промени: 1. Изменя т. III от проекта за решение със следния текст: ”Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс по реда на чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС и гл. VI от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен, с площ от 104.00 кв. метра, в т. ч. 60 кв. метра търговска площ и 44.00 кв.метра складова площ , за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения ,съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Казанлък и утвърдена от Общински съвет – Казанлък ,който общински терен представлява част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-8803, ОДО с обща площ от 1062.00 кв. метра ,в кв. 172, град Казанлък, по Подобрен устройствен план, одобрен с Решение № 518 от 04.03.2013 г., при граници: север – алея, югоизток, юг – улица (о.т. 7472 – о.т. 7473), югозапад – УПИ V 5904 .; 2. Изменя чл. 1, ал. 1 от проекта на Договора за наем със следния текс: „Чл.1 (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване общински терен с площ от 104.00 кв. метра, в т. ч. 60 кв. метра търговска площ и 44.00 кв.метра складова площ , за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения ,съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Казанлък и утвърдена от Общински съвет – Казанлък ,който общински терен представлява част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-8803, ОДО с обща площ от 1062.00 кв. метра ,в кв. 172, град Казанлък, по Подобрен устройствен план, одобрен с Решение № 518 от 04.03.2013 г., при граници: север – алея, югоизток, юг – улица (о.т. 7472 – о.т. 7473), югозапад – УПИ V 5904 и прилага коригиран проект на договора; както и АПОС № 259/07.07.2014 г.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3206/28.10.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване разрешение изработването на проект за изменение на план за регулация и план за улична регулация част от квартали 392А, 457 и 457А и изработване на такъв, относно УПИ III-2310, IV-2309, V-2303, VI-2314, VII-2314, IX-2303 от квартал 392А, УПИ I-за озеленяване от кв. 457А и УПИ II-2251 от кв. 457 по плана за регулация на гр. Казанлък в съответствие с представена скица с предложение за изменението.
(В Заседание №56/28.11.2014 г. ОбС не взе решение!)
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3304/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относноодобряване на ПУП - Парцеларни планове за подземен електропровод и водопроводно отклонение за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на Поземлен имот (ПИ) №181.64, представляващ нива от 681 кв.м, шеста категория, собственост на Христо Панчугов пременаващ по полски пътища, общинска собственост: ПИ № 180.184 и ПИ №179.101; през пасища, мери, общинска собственост: ПИ №179.518 и ПИ №179.397 и през напоителен канал, общинска собственост ПИ № 179.025, всички находящи се в местност ”Под Енина”, землището на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499 с общо за трасетата: за електропровода - дължина 67.25 м и общ сервитут 134.9 кв. м за водопровода - дължина 117.35 м и общ сервитут 84.2 кв. м.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3306/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно предварително съгласие за определяне на трасе за прокарване на подземен електропровод за осигуряване на елекрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 182.10 от 3443 кв. м, представялаващ ”Нива”, собственост на Стефан Стефанов. Трасето преминава по следните ПИ общинска собственост: №179.25 - напоителен канал; №179.101 и №181.183 - за селскостопански и горски ведомствени пътища; № 179.397 - пасище, всички в местност ”Под Енина”, землището на с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3310/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане изработката на Подребен устройствен план - План за застрояване, План - схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на Урбанизираните територии за Имот № 069020, находящ се в местността ”Соления дол” в землището на с. Ръжена с ЕКАТТЕ 63570, Община Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3330/04.12.2014 - Доклад от д-р Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД с проект за решение относно продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот УПИ ІІІ-8466 за ОДО, в кв. 87, с площ на имота от 6017 кв.м, собственост на МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД. Начална тръжа цена 446 500 лв. без ДДС.
Вносител: Д-р Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: Д-р Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3337/05.12.2014 - Доклад от Кети Маналова - Владкова - Управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД с проект за решение относно прекратяване на Договор за сътрудничество, сключен между МБАЛ ”Д-р Хр. Стамболски” ЕООД и МЦ ”Алекс” ООД.
Вносител: Д-р Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
Докладчик: Д-р Кети Маналова - Владкова - управител на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3292/26.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ ”Обект в сграда - ”Аптека 1”, състоящ се от Търговска зала, Асистентско помещение, склад, миялно, бокс, санитарен възел, с обща площ 83,45 кв. метра и прилежащи части от общите части на сградата, след утвърждаване Анализа на правното състояние на обекта; утвърждаване на пазарната оценка на имота (83 000 лв., без ДДС) и упълномощаване Кмета на Общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търга и сключване на Договор за приватизация, регламентирани в Наредба за търговете и конкурсите. Допълва се състава на Комисията: Драгомир Петков
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3255/17.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г. в частта на Приложение № 1 с общински имот: Обект в сграда, представляващ Търговски обект „Б“ по техническа документация с обща площ 188,01 кв. м и прилежащи части от общи части на сградата, разположен в югозападната част на едноетажна сграда, състоящ се от две помещения и лятна градина, находящ се в УПИ V-9107, кв. 372, кад. район 505, гр. Казанлък по действащ ПУП, с прогнозна цена: 20 000 лв.; изменение на Годишния общински план за приватизация (Приложение № 18); откриване на процедура за приватизация и определяне метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: Обект в сграда, представляващ Търговски обект „Б“ по техническа документация с обща площ 188,01кв. м и прилежащи части от общи части на сградата, разположен в югозападната част на едноетажна сграда, състоящ се от две помещения и лятна градина, находящ се в УПИ V-9107, кв. 372, кад. район 505, гр. Казанлък и упълномощаване Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на процедури за възлагане чрез пряко договаряне по реда на НВИДСППСПКПП изготвянето на Анализ на правното състояние, Информационен меморандум, оценки и актуализации на същите за него, както и задължението да ги предложи за утвърждаване от ОбС - Казанлък.
Важно! С писмо вх. № 3333/04.12.2014 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на ОбС предоставя АОС №817/25.05.2004 г., който става неразделна част от приложението на решението.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3317/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в УПИ ХІ - 3973, в кв. 48 по плана на гр. Казанлък. Допълва се състава на Комисията: Ахмед Мехмед.
Важно! С вх. № 3338/05.12.2014 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на ОбС и с оглед правилната индивидуализация на обекта, предмет на учредяване право на строеж, допълва в частта на мотивите и проекта за решение, както следва:
1. Допълва мотивите в проекта за решение с текста:”Съгласно изискванията към ”Сграда - филиал на Медицински център” на главния архитект на Община Казанлък максималната застроена площ на имота не трябва да бъде по-голяма от 60 % от общата площ на УПИ ХІ - 3973 ”За ОДО и подземни гаражи”, целият с площ от 330 кв. метра, а максималната РЗП - не по-голяма от 396 кв. метра.”
2. Изменя т. І от проекта за решение, която добива следния текст: ”І. Да бъде проведен публично оповестен конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за изграждане на ”СГрада - Филиал на Медицински център” с максимална РЗП (Разгърната застроена площ) до 396 кв. метра и максимална ЗП (застроена площ) до 60% плътност в УПИ ХІ-3973 (единадесети за три хиляди деветстотин седемдесет и три) ”За ОДО и подземни гаражи”, с обща площ на имота 330 (триста и тридесет) кв. метра в кв. 48 (четиридесет и осми) по плана на град Казанлък, съгласно План за регулация, одобрен със Заповед № 379/04.05.2007 г. на Кмета на Община Казанлък, План за застрояване, одобрен със Заповед № 419/25.02.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, Кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-02-14-192/27.05.1987 г. на КТСУ при МС и граници: север - УПИ ХІІ-3974 и УПИ Х-3972; изток и юг - улици и запад - ул. ”Антон Страшимиров”.”
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3254/17.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: Търговски обект, представляващ обособена част „А” (по техническа документация), със застроена площ 126 кв. м, състоящ се от: търговска зала, склад, преддверие и санитарен възел, разположен в северозападната част на едноетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-9107 в кв. 372, съгласно ПУП на град Казанлък. Нач. тръжна цена - 38 800 лв. Допълва се състав на Комисия: Румяна Друмева!
Важно! С писмо вх. № ОС-3332/04.12.2014 г. вносителят е предоставил АОС №816/25.05.2004 г. съобразено със становището на юриста на ОбС, който става неразделна част от приложението на решението!
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3238/12.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ч. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ УПИ V ”За РПК”, с площ 700 кв. м, в кв. 15 по плана на с. Горно Изворово, общ. Казанлък, ведно с построената в него едноетажна сграда ”Търговска сграда” (пивница и магазин), със застроена площ 250 кв.м; нач. тр. цена - 31 700 лв. без ДДС.
Допълва се състав на Комисия: Иво Лозанов.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3269/20.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот № 049001 в землището на с. Бузовград, ЕКАТТЕ: 06848, община Казанлък, Поземлен имот с идентификатор 27499.11.12 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Енина, община Казанлък и Поземлен имот № 341.9 по Плана на Новообразуваните имоти на м. „Каделкова чешма“, с. Енина, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък и Поземлен имот № 600.176 по Плана на новообразуваните имоти на м. „Гюрля“, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ: 49076, община Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3293/26.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (17 поз).
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3318/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относнопровеждане на публични търгова по реда на глава шеста от Наредба № 15 на ОбС за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на 13 бр. търговски сгради с обща визия в УПИ ХІІ-905, в кв. 63, гр. Шипка, община Казанлък.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_3239/12.11.2014 - Доклад от Галина Стояноа - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба, чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и чл. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлени имоти с №№ 062013, 062014, 062015, 062016, 062017, 062018, 062019, 062020, 062021, 062022, 062023 и 062024 в землището на с. Кънчево, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_3253/17.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот № 017004 в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, Поземлени имоти № № 007009 и 007008 в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, Поземлен имот № 016012 в землището на с. Копринка, ЕКАТТЕ 38563, община Казанлък и Поземлен имот № 088147 в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_3097/11.09.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно поставяне на паметник на Христо Ботев в тревната площ в парк ”Розариум”.
Постъпиха:
1. становище с вх. № ОС-3215/05.11.2014 г. от Ивелин Недялков - гл. архитект по искане на ПК по култура, информационни средстава и вероизповедания;
2. съобразено със становището на юриста на ОбС (и съгласно чл. 86, т. 4 от Наредба № 27 на ОбС) вносителят, с вх. № ОС-3258/18.11.2014 г., допълва преписката с ”Подписка за монтирането на паметник на Христо Ботев в Парк ”Розариум” в град Казанлък” с положени 590 подписа в подкрепа.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_3297/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относноизграждането на система за организирано разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци (зелени отпадъци) на територията на гр. Казанлък, гр. Крън, с. Енина, с. Копринка, с. Бузовград, с. Овощник и с. Черганово.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3235/11.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в поземлен имот с идентификатор 27499.501.352 по кадастрална карта на с. Енина, общ. Казанлък, за сумата от 500,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3257/18.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно заявление за изкупуване на имот по реда на чл. 33 от Закона за собствеността. Общината отказва да закупи 600/915 кв.м от Имот №250323, намиращ се в гр. Казанлък, местност ”Стари лозя”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_3313/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно:
1. Даване на Разрешение за изработване на изменение на План за регулация и План за улична регулация на част от кварталите с номера 238 и 269 по плана на град Казанлък в съответствие с представена Скица - предложение за изменението, както следва: 1.1. Изменение на План за регулация с предвиждане промяна на регулационната граница между УПИ ІІІ-564 в кв. 238 и УПИ І - ”За ОЖС” - подземени гаражи асансьорен сервиз и КОО в кв. 269, при което част от УПИ І - ”За ОЖС”, подземни гаражи асансьорен сервиз и КОО в кв. 269 с площ от 230 кв. метра ще се прехвърли към УПИ ІІІ-564 в кв. 238;
1.2. Изменение на План за улична регулация на улица - Тупик между о.т.1603 и 1605;
2. Упълномощаване на Кметана Община Казанлък да възложи изработване на пазарна оценка за описаните имоти
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_3307/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за смяна предназначението на участък с площ от 38 кв. метра от Поземлен имот (ПИ) № 000221 - полски път, публична общинска собственост и от Поземлен имот (ПИ) № 000601 - местен път, публична общинска собственост с площ 377 кв. метра и изграждане на ”Трасе на пътна връзка” за осъществяване на транспортен достъп до Поземлен имот № 021030 - нива от 4, 928 дка, четвърта категория, собственост на ”Иваняни” ООД, всички находящи се в местността ”Бекчийска могила”, в землището на град Казанлък ЕКАТТЕ 35167, Община Казанлък
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_3312/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно даване на резрешение за изработване на план за регулация и план за улична регулация на част от квартали 210 и 212 по плана на гр. Казанлък в съответствие с предоставената скица - предложение за изменение, както следва: Изменение на план за регулация с предвиждане промяна на регулационната граница за УПИ І - За жилищно строителство и КОО в кв. 212 и УПИ І - За ЖС и полуподземни гаражи в кв. 210 по плана на гр. Казанлък. Изменение на план з0а улична регулация на улица между о.т. 504 и о.т.505.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_3305/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на Трасе за прокарване на Подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот (ПИ) № 010064 от 7,549 дка, представляващ ”Нива”, собственост на Милко Руменов Руженов.
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_3301/27.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно предварително съгласие за определяне на трасе за прокарване на подземен елeктропровод преминаващ по Поземлен имот (ПИ) №000001 - полски път, публична общинска собственост за осигуряване на електрозахранване на ПИ №113193 от 1.064 дка, представляващ „Индивидуално застрояване“, собственост на Айхан Алиев Какчиев. Всички ПИ са в местност “Каракос“, землище с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_3311/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относнодаване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструкура извън границите на урбанизираните територии за Поземлен имот №036006, местност ”Стопански двор” в землището на с. Хаджидимитрово, община Казанлък с ЕКАТТЕ 77027.
Одобряване на Заданието на Възложителя.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_3302/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева - За кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед № 2486/21.11.2014 г. на кмета на общината с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Даниела Коева - за кмет на общината, оправомощена съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_3237/12.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

44. ОС_3228/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработване на ПУП - парцеларен план за обект ”Газоснабдяване на община Казанлък”, подобект ”Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на гр. Казанлък - етап 2014”, преминаващ през имоти по КВС на землищата на гр. Казанлък и с. Бузовград; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя; 3. Изразяване предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на подземен разпределителен газопровод в полза на ”СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, преминаващ през общински поземлени имоти, съгласно приложен регистър.
Важно! С писмо вх. № ОС-3343/05.12.2014 г. вносителят, съобразено със становището на юриста на ОбС, уточнява адресата на акта, както и в проекта за решение да се допълни с нова т. 4 с текст: ”Предварителното съгласие важи за срок от 2 години”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

45. ОС_3231/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на: 1. Изменение на план за улична регулация и отреждане на нова улична регулация по плана на гр. Казанлък; 2. Изменение на план за регулация на част от квартали по 268, 263 и 263б по плана на гр. Казанлък; 3. Изменение на план за застрояване на част от квартали 263, 268 с предвиждане за масивни гаражи, запазване статута на съществуващите постройки и с параметри на застрояване съгласно приложена таблица по плана на застрояване.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

46. ОС_3222/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Поз. имот № 060011, местност ”Кюклюка” в землището на с. Кънчево, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята от ”нива” в индивидуално застрояване за ”Обществено и делово обслужване”, с нискоетажно свободно застрояване; одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

47. ОС_3224/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 83106.502.701 в землището на с. Шейново, общ. Казанлък, с предназначение ”За производствени и складови дейности”; одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-3340/05.12.2014 г. вносителят, съобразено със становището на юриста на ОбС, уточнява адресата на акта.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

48. ОС_3223/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване, план-схеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване, комуникационно-транспортен план и парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за Имот № 260363, местност ”Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на земята от ”изоставена нива” в ”за жилищни нужди”; одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

49. ОС_3309/28.11.2014 - Доклад от Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно даване на Разрешение за възлагане на изработка на Подробен устройствен план - План за застрояване на част от Поземлен имот № 022002 в землището на с. Копринка, местност ”Машатлъка” с ЕКАТТЕ 38563, Община Казанлък и одобряване на Задание, съставено от Възложителя.
Вносител: Даниела Коева за Кмет на Община Казанлък, оправомощен съгласно Заповед № 2486/21.11.2014 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

50. ОС_3226/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за Поземлен имот №031020 в местност „До село“, землище с.Розово, ЕКАТТЕ: 62983, община Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-3341/05.12.2014 г. вносителят, съобразено със становището на юриста на ОбС, уточнява адресата на акта.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

51. ОС_3227/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на трасе за външно ел. захранване от трафопост в имот с идентификатор 27499.501.2194 в с.Енина до Поземлен имот с идентификатор 27499.180.93, местност „Под Енина“ в землището на с.Енина, община Казанлък.
2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Важно! С писмо вх. № ОС-3342/05.12.2014 г. вносителят, съобразено със становището на юриста на ОбС, уточнява адресата на акта.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

52. ОС_3229/10.11.2014 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот № 073011 в землището град Казанлък, местност „Касмера“, ЕКАТТЕ: 35167. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1215 От дата: 09.12.2014 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК