Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за 2015 г.