РЕШЕНИЕ № 361
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Приемане на Етичен кодекс на общинския съветник.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

Р Е Ш И :


Приема приложения Етичен кодекс на общинския съветник.Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ПРОТОКОЛИСТ:
                                                                                                      /В. Самарски/
                    /В. Василева/