РЕШЕНИЕ № 362
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Закриване на НУ "Васил Левски" в село Долно Изворово.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,Р Е Ш И :


Общинският съвет препотвърждава свое Решение № 280 от 06.10.2005 г., относно предложение до министъра на образованието и науката за закриване на НУ”Васил Левски” – с. Долно Изворово, община Казанлък.Вярно с оригинала!                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ПРОТОКОЛИСТ:
                                                                                                   /В. Самарски/
                         /В. Василева/