РЕШЕНИЕ № 363
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Избиране на експерт – счетоводители за общинските еднолични дружества за 2005 година.
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 146, ал.3 и чл. 221, т. 6 от Търговския закон,

Р Е Ш И :

І. Избира Тянка Иванова Захариева дипломиран експерт–счетоводител за извършване на финансов одит на общинските еднолични дружества през 2005 година, по списък и цени, както следват:
1. “Балканинвест”ЕООД на цена 300 лв.
2. “Хигиенни и битови услуги “ЕООД на цена - 300 лв.;
3. “Казанлък 2000” ЕООД на цена – 300 лв.;
4. “Многопрофилна болница за активно лечение І К-к” ЕООД на цена – 1 300 лв.;
5. “Стоматологичен център І К-к”ЕООД на цена- 300 лв.;
6. “Медико-техническа лаборатория І К-к”ЕООД на цена -200 лв.;
7. “Еко 93”ЕООД на цена - 200 лева;
8. “Диагностично- консултативен център І К-к” ЕООД на цена 800 лева.
ІІ. Избира Красимира Иванова Панайотова дипломиран експерт – счетоводител за извършване на финансов одит на общинските еднолични дружества през 2005 година,по списък и цени както следват:
1. “Балкан К”ЕАД на цена 560 лв.;
2. “Казанлъшка Искра”ЕООД на цена – 420 лв.;
ІІІ. Възлага на управителите /изпълнителния директор/ на горните дружества да подпишат договор с съответният дипломиран експерт – счетоводител по предложените цени.Вярно с оригинала!                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ПРОТОКОЛИСТ:
                                                                                                     /В. Самарски/
                     /В. Василева/