РЕШЕНИЕ № 365
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Промяна в чл. 22, ал.3, т.3 на Раздел трети “Такса за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги” от Наредба № 26 на ОбС - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМАР Е Ш И :


Създава се нова точка 1.6 към чл. 22, ал. 3, т. 3 от Раздел трети 'Такса за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги' на Наредба № 26 на ОбС Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите със следния текст: 'с неизвестен баща, видно от удостоверението за раждане на детето'.


Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

ПРОТОКОЛИСТ:
                                                                                                          /В. Самарски/
                     /В. Василева/