ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК приет с Решение № 361 от 06.03.2006 г. на ОбС - Казанлък

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК

 

 

Просперитетът и благоденствието на община Казанлък зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, както и от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници - общинските съветници. Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия ние спазваме посочените в този Етичен кодекс морални принципи като нравствен и професионален дълг - както към самите себе си, така и към общността, на която служим.

Етичният кодекс на общинския съветник съдържа основни морални норми, които служат като модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му.ГЛАВА І 

     ЦЕЛ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС


            Чл. 1. Настоящият кодекс има за цел да укрепи принципите и правилата на поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет – Казанлък, с цел издигане  на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет като колективен орган на местното самоуправление.

ГЛАВА ІІ

ПРИНЦИПИ

 

Чл. 2  При осъществяване на своите функции общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на Общината по съвест и вътрешно убеждение.

При упражняване на правомощията си, изискващи собствена преценка, общинските съветници следва да служат на интересите на жителите на община Казанлък.

 

Чл. 3. Общинските съветници изпълняват задълженията си с необходимия професионализъм, честност, откритост и прозрачност в действията, като се придържат към етичните и морални стандарти, както в отношенията помежду си, така и в отношенията си с трети лица.

 

Чл. 4. При изпълнението на своите функции общинските съветници следва да зачитат  правомощията и прерогативите на всички други избрани политически представители и всички служители в публичната администрация.

Те не следва да насърчават или съдействат на който и да е политически представител на изборна длъжност или служител в публичната администрация да нарушава заложените тук принципи при изпълнението на своите функции.

 

Чл. 5. Общинските съветници следва да се въздържат от поведение или постъпки, определени от действащия Наказателен кодекс или международното наказателно право като активен или пасивен подкуп.

 

Чл. 6. Общинските съветници са задължени да насърчават и подкрепят всички мерки, които гарантират откритост на техните правомощия и действия.

 

 

 

ГЛАВА ІІІ

ОБЩЕСТВЕН ДЪЛГ И ЛИЧЕН ИНТЕРЕС

 

 

Чл. 7. Общинските съветници нямат право да:

1. Използват положението си в лична изгода;

2. Представляват или защитават интересите на физическо или юридическо лице в своята дейност или пред Общински съвет - Казанлък и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес или не следва от закона, решенията на общинския съвет и настоящия кодекс.

3. Използват или разкриват в личен интерес информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията им;

4. Използват положението си за получаване  на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от незаконни действия с тяхно пряко или косвено участие;

 5. Извършват лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на техните задължения или биха навредили на интересите на Община Казанлък.

 

Чл. 8. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до имуществени интереси на съпруг и роднини по права и съребрена линия до четвърта степен, както и по сватовство до втора степен включително.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Настоящият Етичен кодекс на Общински съвет - Казанлък е приет с Решение № 361 от 06.03.2006 г. и влиза в сила от датата на приемането му.

 

 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

 

                                                                                              /В. Самарски/