Мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие на община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо в социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2014 г.