ПОКАНА № 64

На 13.05.2015 от 09:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_1441/11.01.2013 - Текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите актове в изпълнение на Решение № 72/27.11.2008 г. на ОбС:
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък

2. ОС_3696/17.04.2015 - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно Удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък”.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3704/20.04.2015 - Доклад от Теодора Георгиева - общински съветник с проект за решение относно Удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък”
Вносител: Теодора Георгиева - общински съветник
Докладчик: Теодора Георгиева - общински съветник
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3703/20.04.2015 - Доклад от Моника Динева - Зам.-председател на групата съветници от БСП с проект за решение относно Вписване в почетната книга на град Казанлък.
Вносител: Моника Динева - Зам.-председател на група съветници от БСП
Докладчик: Моника Динева - Зам.-председател на група съветници от БСП
изтегли документите за тази точка

5. ОС_3719/24.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за удължаване на срока на погасяване на кредит от Фонд ФЛАГ по проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално икономическо развитие” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_3656/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на съфинансиране за проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр. Казанлък” в размер на 15 % от общата стойност на проекта или 39 427,45 лв., финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_3677/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изпълнение на Глава втора от Наредба № 27 на ОбС - Казанлък за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък за приемане на цвят, графичното и цветното изображение на Знаме на град Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_3701/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на постигнато Предварително съгласие за замяна на Имот № 101546, находящ се в землището на с. Ръжена, собственост на физически лица, отреден за разширение на Гробищен парк в с. Ръжена с Имот № 103524 - частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_3659/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване за срок от 10 (десет) години безвъзмездно право на ползване на СНЦ ”Клуб по борба - Казанлък” върху имот общинска собственост - обект в сграда с обща площ от 430 кв. м ”дискотека” в гр. Казанлък, ул. ”Никола Петков” № 7А.
Важно! С писмо вх. № 3723/28.04.2015 г. вносителят, съобразявайки се със становището на юриста на ОбС предоставя 7 бр. документи, които стават неразделна част от приложението на решението. /Виж всичко в края на сканирания материал/
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_3596/16.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно промяна начина на трайно ползване на Поземлени имоти № 000276 и № 000374 в землището на с. Розово, общ. Казанлък от пасище, мера - публична общинска собственост, в друга селскостопанска територия и обявяването им за частна общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_3692/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед №726/09.04.2015 г. с проект за решение относно изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на община Казанлък за 2015 г., с Приложения с №2, №3, №9, №11, №13 и № 14 неразделна част от нея, приета с Решение №1136/28.11.2015 г.
Важно! Постъпи писмо с вх. № ОС-3725/29.04.2015 г. от Галина Стоянова относно изменение на проекта за решение и Приложенията с № 3, № 9 и № 13, неразделна част от настоящото решение!
Вносител: Петър Косев - зам.-кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_3647/01.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване Бюджетна прогноза на Община Казанлък за местните дейности за периода 2016-2018 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_3707/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване за финансиране от Фонд ”Социална закрила” за финансиране на проект ”Създаване на работилница за трудотерапия при Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък”.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_3693/17.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно създаване на Общинско предприятие ”Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня”, считано от 01.07.2015 г. със седалище и адрес на управление - Казанлък, ул. ”Христо Ботев” № 30.
Важно! С писмо с вх. № ОС-3721/27.04.2015 г., вносителят допълва предложения проект за решение в частта на т. 5, която придобива следния текст:
”5. Второ четене за приемане Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня” да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.
5.1. Приема на първо четене Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня”.
5.2. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ”Кухня - майка в т. ч., дейност Детска млечна кухня”, второ четене.”
Допълва се също и правното основание с текст: ”Във връзка с чл. 96, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.” (Всичко виж в края на сканирания документ!)
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_3708/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на Средищни училища в община Казанлък за учебната 2015/2016 година.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_3709/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на училища – преимуществени ползватели на училищен автобус – марка „Оtoyl”, модел Е 27.14 Schoolbus, № CТ 3842BM, 27+1места; автобус „Hyundai”, модел Country, № 3841BM, 15+1 места за превоз на ученици от община Казанлък за учебната 2015/2016 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_3706/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД на Венелин Василев Киров.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Обшина Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_3728/29.04.2015 - Доклад от Венелин Киров - управител на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот, собственост на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД, представляващ Урегулиран поземлен имот ХVIII-117 в кв. 335 по плана на гр. Казанлък, ведно с построените в него едноетажна сграда, масивна конструкция, с площ 380 кв. м, състояща се от - дърводелска работилница, битова стая и склад, при граници на имота: север - УПИ ХХ; юг - ул. ”Кенали”; запад - УПИ-ХХIII-8730; изток - ул. ”Петрова нива”.
Вносител: Венелин Киров - управител на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД
Докладчик: Венелин Киров - управител на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

19. ОС_3705/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. и краен ликвидационен баланс към 15.04.2015 г. на ”Еко - 93” ЕООД - в ликвидация, гр. Казанлък
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_3700/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга ”Център за обществена подкрепа”, гр. Казанлък, ул.”Войнишка” № 25.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_3718/24.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно покана за участие в редовно Годишно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ ”Проф. д-р Стоян Киркович”, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 11.05.2015 г. от 11:00 часа, при липса на кворум на 25.5.2015 г. от 11:00 ч.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_3694/17.04.2015 - Доклад от Гинка Щерева - Обществен посредник на Община Казанлък с проект за решение относно изменение на Наредба № 12 на ОбС - Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища.
Вносител: Гинка Щерева - Обществен посредник на Община Казанлък
Докладчик: Гинка Щерева - Обществен посредник на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_3673/08.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на УПИ XV-1810 с обща площ 241 кв. м в кв. 335, гр. Казанлък и УПИ XVI-1811 с обща площ 571 кв. м в кв. 335,гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_3691/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 150,00 лв., без ДДС, за продажба на земя с площ 558 кв. м, представляваща поземлен имот с идентификатор 27499.501.584, с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_3690/16.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище по реда на Наредба № 12 ”За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища” на ОбС - Казанлък.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_3686/15.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_3698/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_3685/15.04.2015 - Доклад от Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък, с проект за решение относно изкупуване на Поземлен имот № 070002 и Поземлен имот № 070003, находящи се в местността „Посата“ в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, собственост на физически лица на основание чл. 21, ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4, т. 3 и чл. 5 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС- Казанлък, във връзка с чл. 199, ал. 1 от Закон за устройство на територията.
Вносител: Петър Косев - за Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 726/09.04.2015 г. на Кмета на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_3682/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот № 000129 в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък и Поземлени имоти номера 000475 и 000478 в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, община Казанлък, 3 позиции.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_3683/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Поземлен имот № 027001 в землището на с. Средногорово, ЕКАТТЕ 68446, община Казанлък; Поземлени имоти номера 263752 и 263753 в землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък; Поземлени имоти номера 037006 и 036010 в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък; Поземлени имоти номера 042006, 042014, 046002 и 047002 в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък и Поземлени имоти номера 022003 и 075002 в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък, 11 позиции
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_3679/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд, 1 позиция.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_3678/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, 6 позиции.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_3671/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд за възстановяване правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници, доказани с геодезическо заснемане на основание чл. 45ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_3619/23.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху УПИ І-284 с обща площ 1298 кв. м, с. Голямо Дряново за сумата от 1 820,00 лв. без ДДС и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината върху УПИ ІІ-504 с обща площ 1525 кв. м, с. Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, общ. Казанлък, за сумата от 2 610,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_3681/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_3680/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на Общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_3634/26.03.2015 - Доклад от Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен със Заповед № 542/21.03.2015 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект ”Христова къща” (Архитектурно-строителен паметник на културата), представляващ имот - публична общинска собственост, находящ се на ул. ”Бачо Киро” № 5, гр. Казанлък за помещение за услуги.
Вносител: Петър Косев - За кмет на общината, оправомощен съгласно Заповед №542/21.03.2015 г.
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_3660/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 на ОбС, за срок от 5 години на общински обект, представляващ част от покривно пространство в сградата на ОУ ”Васил Левски”, с. Бузовград за поставяне на радиотехнически съоръжения, с обща площ от 2,00 кв. м, с начална месечна наемна цена в размер на 24,00 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_3655/03.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно включване на община Казанлък в пилотното прилагане на методиката ”Община - приятел на детето”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_3591/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор №27499.180.93 от 2.91 дка, представляващ урбанизирана територия, собственост на „Неделчева Ауто“ ЕООД. Трасето преминава по ПИ №27499.180.334 - селскостопански, горски ведомствен път, публична общинска собственост, всички в местност „Под Енина “, землище село Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_3597/16.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно изразяване предварително съгласие за определяне на трасе на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор № 83106.41.27 от 4.998 дка, представляващ нива, собственост на Стоян Лазаров Лазаров. Трасето е с начало ПИ № 83106.38.32 - частна нива, по Поз. имоти: № 83106.41.516 и № 83106.41.520 - полски пътища, публична общинска собственост в местност ”Паметника”, землище село Шейново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

42. ОС_3667/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за пътна връзка върху част от Поземлен имот № 000222-полски път, публична общинска собственост, която част е с дължина 25,51м., за осъществяване на транспортен достъп до поземлен имот № 113190 в землището на с.Овощник, общ. Казанлък, в съответствие с представения предварителен проект; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на изменение на Подробен устройствен план, част Комуникационно – транспортен план за поземлен имот № 113190 в землището на с.Овощник; 3. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

43. ОС_3635/27.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на кабелно трасе за външно ел. захранване от БКТП ПОРТАЛ в Поземлен имот № 022045 в землището на с. Бузовград до поземлен имот 000004, местност „Зад Тунджа“ в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

44. ОС_3699/20.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

45. ОС_3676/14.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишни отчетни доклади на народните читалища за 2014 година и утвърждаване на Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2015 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

46. ОС_3654/02.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на ”Казанлъшка искра” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Кристалина Вълчева.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

47. ОС_3648/01.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на ”Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - д-р Петър Лучев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

48. ОС_3653/02.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишен финансов отчет за 2014 г. на МБАЛ ”Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

49. ОС_3666/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на ”Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Венелин Киров.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

50. ОС_3664/06.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Годишния финансов отчет за 2014 г. на ”Балканинвест” ЕООД и освобождаване от отговорност управителя на дружеството - Петко Карагитлиев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Обшина Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

51. ОС_3710/21.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Парцеларен план на подземен електропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот /ПИ/ №109021 от 2.207 дка, представляващ индивидуално застрояване, собственост на Анна Ангелова Атанасова. Трасето преминава по ПИ № 000030, ПИ № 000057, ПИ №000494 - полски пътища и №000029-IV клас път, всички публична общинска собственост и в собствения ПИ № 109021 в местност ”Ерликая”, землище с. Копринка, ЕКАТТЕ: 38563.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

52. ОС_3668/07.04.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за имот с идентификатор 27499.181.14, местност „Под Енина” в землището на с.Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

53. ОС_3636/27.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото задължение на Мехмед Мустафа Мустафа от гр. Крън, ул.”Братан” № 4А, което е в размер на 1 303 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Oбщина Kазанлък
изтегли документите за тази точка

54. ОС_3595/13.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 27499.182.10 от 3443 кв. м, представляващ ”нива”, собственост на Стефан Тодоров Стефанов, находящ се в местност ”Под Енина”, землище на с. Енина общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

55. ОС_3594/13.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот № 010064 от 7,549 дка, представляващ ”нива”, собственост на Милко Руменов Руженов, в местност „Баиролу“, землище с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

56. ОС_3590/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проекр за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и план-схема за водоснабдяване и канализация на Поземлен имот № 182195, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Казанлък, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

57. ОС_3589/12.03.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за поземлен имот № 000162, местност „Под корията” в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Kазанлък
изтегли документите за тази точка

58. ОС_3734/30.04.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Васил Самарски - общински съветник относно търговски дружества с адрес на управление на територията на община Казанлък, изпълнители на обекти от инвестиционните програми на Община Казанлък от периода 01.11.2011 г. до 30.04.2015 г.
Вносител: Васил Самарски - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

59. ОС_3735/30.04.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Васил Самарски - общински съветник относно делегацията на Община Казанлък, участвала в откриването на българската изложба в Лувъра в Париж, Франция - състав, финансиране, резултати.
Вносител: Васил Самарски - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

60. ОС_3736/30.04.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Васил Самарски - общински съветник относно изпълнение на Решение № 498/04.03.2013 г. на Общински съвет- Казанлък за сключване на Договор с Грийнпланет ООД, за изграждане на Сепарираща инсталация и нейната дейност за 10 години.
Вносител: Васил Самарски - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

61. ОС_3737/30.04.2015 - Питане чрез Председателя на ОбС до Кмета на общината - по чл. 33, ал.1, т.4 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 107 от ПОДОбС - Казанлък от Васил Самарски - общински съветник относно наличието на застраховане, охрана и предявени претенции от кмета на община Казанлък, касаещи умишления пожар (по данни на Полицията) обект общинска собственост ”бивше училище ”Димитър Андреев” в периода юни 2012 г. - декември 2014 г.
Вносител: Васил Самарски - общински съветник
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материал по чл.64 от Правилника на ОбС
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: 1354 От дата: 05.05.2015 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК