ОС-2633/2014 г. - Чрез Общински съвет - Казанлък до Административен съд - Стара Загора жалба от Иван Колев Петров с постоянен адрес: гр. Казанлък, кв. 'В.Левски', бл.4 срещу Наредба № 26, раздел III, чл. 22 на ОбС относно такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги. (Решение № 722/30.07.2013 г. на Общински съвет - Казанлък.)