Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня" към Община Казанлък.