ПОКАНА № 66

На 05.06.2015 г. от 11:30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.61, ал.5 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на ТЪРЖЕСТВЕНО заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в гр. Казанлък, ул. ”Искра” № 4, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС-3800/28.05.2015 – В изпълнение на Решение № 1296 и Решение № 1297 от 13.05.2015 г. на ОбС – Казанлък, Тържествено удостояване със званието „Почетен гражданин на град Казанлък“ на Николай Ибушев и Цвятко Цветков.
И в изпълнение на Решение № 1298/13.05.2015 г. на ОбС – Казанлък, Тържествено удостояване с вписване в Почетната книга на град Казанлък на Рени Червенкова, Елена Юлиянова, Стефка Денева и Костадинка Димитрова.
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет - Казанлък

2. ОС-3801/28.05.2015 – В изпълнение на Решение № 1351/26.05.2015 г. на ОбС – Казанлък, подписване на Меморандум за сътрудничество между Община Казанлък и Българска академия на науките.
Вносител: Николай Златанов – Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов – Председател на Общински съвет - Казанлък

Поканата е с Изх. №: 1387 От дата: 28.05.2015 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ (п)
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК