РЕШЕНИЕ № 360
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И  :       

 

           

            Приема следните изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:                         

1.1. В ал.1 след думата “Общината” се добавя  “ всеки последен четвъртък от месеца”.

1.2.  Ал. 2 се изменя така:                                                                                        

            “/2/ Заседание може да се проведе и на друго място на територията на Общината и по друго време по решение на Председателския съвет, което се обявява 10 дни преди провеждането му”.                                                                   

            2. Чл. 5 се изменя така:                                                                               

"2.1 Ал. 1 придобива следното съдържание:

            А/ С мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;                                                                                        

3. избира и освобождава председателя на Общинския съвет;                                  

4. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;                                                           

5. определя размера на местните такси и цените на услугите;                                 

6. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;                                                                                              

7. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;     

8. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;                                    9. създава кметства при условия и по ред, определени в закон;                                           10. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;                                                                                  

11. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;                                                        

12. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца.                                                           

Б/ С мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници:                   1. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.                                   

2. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;                                     

3. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Общината;                      4. определя изисквания за дейността на физическите и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и други особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;                                                           

5. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;                                                              

6. приема решения за участие на Общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

7. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;                                                                                        

8. обсъжда и приема решения по предложение на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност ;                                                                               

9. одобрява символ и печат на Общината ;                                                                       

10. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.                           В/ С мнозинство повече от 2/3 от общия брой общински съветници:                                   

1. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца;                                                                                             

2. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината или кметовете на кметства при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите им за повече от три месеца.".                                

2.2. Ал. 2 се отменя.                                                                                                                          3. Допълва чл. 16 с нова т. 16 със следното съдържание:                                                        “т. 16. Командирова общинските съветници извън територията на община Казанлък във връзка с изпълнение на техните функции, както и за обучение. Разходите за командировка и обучение са за сметка на общинския бюджет.”                                                            4. В чл. 19 думите “подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като:” се заличават, а в т. 1 след думите “дневен ред” се добавя израза “ и определя датата”.                                    5. В чл. 22, ал.2 изразът “ 10 %” се заменя с “20 %”, а в края на изречението се добавя изразът “съгласно утвърдените графици”.

6. В чл. 26, ал. 2 заличава думите"…, който допълва тази глава".

7. В чл. 33, чл. 37, т. 1  изразът "дисциплинарни мерки" се заменя с думата "санкции", а в чл. 38, т. 1 и чл. 39, ал.2  изразът “дисциплинарна мярка” се заменя с думата “санкция”.            8. В чл. 39, ал. 2 думите “пред председателя на Общинския съвет” се заменят с думите “пред Председателския съвет”.                                                                                                        9. Чл. 46 се изменя така:

9.1. В ал. 2 след думата “препоръки” се поставя запетая и се добавят думите “изискват документи”.

9.2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:                                                       

“/4/ Не се разглеждат от постоянната комисия материали, които да постъпили в деня на заседанието й, освен в случаите на чл.64, ал.2, т. 1”.                                                                             10. Чл. 63, ал. 2 се допълва, като се създава ново изречение второ със следното съдържание: “По предложение на председателя на Общинския съвет , зам.-председателя или Председателския съвет могат да се включват материали без становища на комисиите по въпроси, касаещи организацията и работата на Общинския съвет”.                                                    11. чл. 65, ал. 2 се изменя и добива следното съдържание:

“/2/ Материали по неотложни въпроси се предоставят на общинските съветници в деня на провеждане на заседанието преди включването им в дневния ред".                                         12. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:                                               12.1. Създава нова ал. 3  със следното съдържание:                                                  

“/3/ Вносителят на материала и председателят на водещата постоянна комисия представят становищата си в рамките до 15 минути”.                                                           

12.2. В ал.7 след думата “заместници” се добавя запетайка и изразът “както и на кмета на Общината”.                       

12.3. Досегашните ал.3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 4, 5 , 6 , 7 и 8.                                       13. Създава нов чл. 72а със следното съдържание:                                                    “Чл. 72а. Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се подлага на гласуване веднага, без да се обсъжда.”                                                                                                              14. В чл. 76, ал.1 изречение второ “Личното обяснение се прави в края на заседанието” се заличава.                                                                                                                            15. Чл. 78 се заличава.                                                                                                                16. В чл. 79 се правят следните изменения:                                                                 16.1. Ал.1 се заличава.                                                                                                          16.2. Досегашните ал.2 и 3 стават ал.1 и 2                                                                         17. Изменя съдържанието на чл. 84, ал.1, изречение първо, което добива следното съдържание: “Решенията на Общински съвет се приемат с гласуване, като всеки общински съветник гласува лично”.                                                                                                                         18. Чл. 93 се изменя и добива следното съдържание:                                                          “Чл.93. /1/ Проекти за решения, правилници, наредби, инструкции и др. актове могат да внасят в Общинския съвет: постоянните и временните комисии, общинските съветници и кметът на общината. Проектът за годишния бюджет на Общината се внася и докладва от кмета на Общината.                           

/2/ Въпросите за разглеждане от Общинския съвет се внасят в деловодството на ОбС с:                                                                                             

1. придружително писмо, подписано от вносителя;

2. писмен доклад, подписан от вносителя;                                                                       

3. проект за решение;                                                                                                           

4. обосновка, включително оценка за необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка за въздействието от прилагането на предлаганото решение;                                                                                          

5. мотиви към проектите за нормативни актове.                                                             

/3/ В доклада се посочва правното основание, на което въпросът се внася за решаване от ОбС, а при необходимост – причините и крайния срок, в който е необходимо ОбС да се произнесе. Докладът се адресира до председателя на ОбС.                                                              /4/ Мотивите към внесените за разглеждане нормативни актове съдържат аргументация за необходимостта и очаквания регулативен ефект.                                 

/5/ Материалите по ал. 2 се представят и на електронен носител при условия и по ред, определени от председателя на ОбС.                                                                      

/6/ Докладчици по въпроси от дневния ред могат да бъдат:                                           

1. председателят на ОбС и председателите на постоянните и временните комисии;              2. кметът и заместник-кметовете на общината, секретарят на общината, кметовете на кметства, кметските наместници, директорите на дирекции, ръководителите на специализираните изпълнителни звена на общината;                                                                                 3. всеки общински съветник;                                                                                             

4. ръководителите на общински търговски дружества;                                                  

5. други експерти или специалисти по предложение на вносителя и след решение на ОбС.                                                                                                            

/7/ Председателят на ОбС има право да остави без движение внесен материал /проект за решение/ за разглеждане в ОбС, ако той не отговаря на изискванията на ал. 2 , 3 , 4 и 5, като писмено информира в 5–дневен срок от датата на постъпване в ОбС вносителя на материали и поставя срок за отстраняване на нередностите. Ако след изтичане на срока вносителят не внесе изискуемите корекции или документи, определени от председателя на ОбС, то материалът (проектът за решение) се оставя без движение и не се разглежда от ОбС. Председателят няма право да оставя без движение внесен материал, позовавайки се на законосъобразност и целесъобразност".                                                                                                     19. В чл. 94, ал. 3 думата “уведомяването” се заменя с думата “ узнаването”.                 20. Чл. 95, ал. 1 се допълва със следните две нови изречения: “Срокът за разглеждане и изготвяне на становища от постоянните комисии и водещата комисия не може да бъде по-дълъг от два месеца. В този срок не се включва срокът по чл. 93, ал.7.”                                       21. Чл. 96 се допълва, като се създават нови ал. 3 – 9 със следното съдържание:                        “/3/ Наредби и правилници, както и проектът за годишния бюджет на Общината се разглеждат и приемат на две четения.                                                                  

/4/ Между първото и второто четене общинските съветници представят писмени предложения в срок, определен с решение на ОбС.                              

 /5/ Вносителят на проекта и водещата постоянна или временна комисия отразяват предложенията в проекта и го представят в окончателен вид за обсъждане и приемане на второ четене  в срок, определен с решение на ОбС.                          

 /6/ При второто четене се подлагат на гласуване всички постъпили в срока по ал.4 предложения. Нови предложения не се допускат.                                                           

/7/ Срокът между двете четения не може да бъде по-дълъг от 30 дни.                          

/8/ В случаите на чл.64 ал.2, както и предложенията за редакционни поправки в правилници и наредби се разглеждат на едно четене.”    

/9/ Гласуването на второ четене се извършва по реда на член 87.                     

22. Чл. 127 се допълва, както следва:                                                                                 22.1. В ал.2 се създава ново изречение второ със следното съдържание: “Възнаграждението на служителите се определя в рамките на съответните нормативни документи по предложение на председателя на Общинския съвет, съгласувано с Председателския съвет”.

22.2. Създава нова ал.3 със следното съдържание:                                                          

/3/ Общинският съвет възлага на Председателския съвет ежемесечно да определя размера на допълнителното материално стимулиране на служителите от звено “Организационно – техническо обслужване на Общински съвет” от бюджета на Общинския съвет” в размер до 50 % от средното брутно месечно възнаграждение за общинска администрация".                                                                                                                                     23. Създава нов чл.130 със следното съдържание:                                                           “Чл.130.  Към бюджета на Общински съвет се отнасят само разходи, утвърдени от председателя или зам.-председателя на Общинския съвет.”                                                              24. Създава нова глава дванадесета със заглавие “XII. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК. СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА.                                                                                                                                                                                               25. Създава нови чл. 131 – 134 към глава дванадесета, които имат следното съдържание:                                                                                                                     

“Чл. 131 /1/ Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на Общинския съвет след решение на Общинския съвет.                                

 /2/ Предложение за включване на съветници в състава на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и за приемане на чужди делегации, се обсъжда и решава от Председателския съвет на Общинския съвет.                                                                                      Чл.132. /1/ Проект на договор за сдружаване на            Общинския съвет се разглежда от съответните постоянни комисии на Общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на ОбС срок.                                    /2/ Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.                                                   

Чл.133. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на Общината с общини в други страни и при включването й в международни сдружения на местни власти.              Чл.134. Общинският съвет утвърждава всички договори на Общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и в чужбина.”                                         26. Досегашната глава дванадесета става глава тринадесета.                       

 

 

           

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                     /В. Самарски/

                        /В. Василева/