РЕШЕНИЕ № 361
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Приемане на Етичен кодекс на общинския съветник.


 

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и  взаимодействието му с общинска администрация,

 

Р Е Ш И  :       

 

           

Приема приложения Етичен кодекс на общинския съветник.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                   /В. Самарски/

                        /В. Василева/