РЕШЕНИЕ № 362
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Закриване на НУ "Васил Левски" в село Долно Изворово.


 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,

 

 

 

Р Е Ш И  :       

 

           

Общинският съвет препотвърждава свое Решение № 280 от 06.10.2005 г., относно предложение до министъра на образованието и науката за закриване на НУ”Васил Левски” – с. Долно Изворово, община Казанлък.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                      /В. Самарски/

                        /В. Василева/