РЕШЕНИЕ № 363
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: Избиране на експерт – счетоводители за общинските еднолични дружества за 2005 година.


 

 

            Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 146, ал.3 и чл. 221, т. 6 от Търговския закон,

 

Р Е Ш И  :       

           

І.  Избира Тянка Иванова Захариева дипломиран експерт–счетоводител за извършване на финансов одит на общинските еднолични дружества през 2005 година, по списък и цени, както следват:

  1.  “Балканинвест”ЕООД на цена 300 лв.
  2. “Хигиенни и битови услуги “ЕООД на цена - 300 лв.;
  3.  “Казанлък 2000” ЕООД на цена – 300 лв.;
  4. “Многопрофилна болница за активно лечение І К-к”  ЕООД на цена – 1 300 лв.;
  5. “Стоматологичен център І К-к”ЕООД на цена- 300 лв.;
  6. “Медико-техническа лаборатория І К-к”ЕООД на цена -200 лв.;
  7. “Еко 93”ЕООД на цена - 200 лева;
  8. “Диагностично- консултативен център І К-к” ЕООД на цена 800 лева.

ІІ.  Избира  Красимира Иванова Панайотова дипломиран експерт – счетоводител за извършване на финансов одит на общинските еднолични дружества през 2005 година,по списък и цени  както следват:

  1. “Балкан К”ЕАД на цена 560 лв.;
  2. “Казанлъшка Искра”ЕООД на цена – 420 лв.;

            ІІІ. Възлага на управителите /изпълнителния директор/ на горните дружества да подпишат договор с съответният дипломиран експерт – счетоводител по предложените цени.

 

           

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                     /В. Самарски/ 

                 /В. Василева/