РЕШЕНИЕ № 364
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33, Р Е Ш Е Н И Е № 368 взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 06.03.2006 г., Протокол № 33

ОТНОСНО: 08. вх. No. ОС-075/ 10.02.2006 г. - Докладна записка за провеждане на конкурс за учредяване безсрочно право на строеж за построяване на масивна сграда "Заведение за социални грижи"с РЗП от 2 400 кв.м върху общинска земя от 1200 кв.м в УПИ І - "За специални нужди" в кв.28, по плана на с. Г.Дряново, община Казанлък


            ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

 

 

            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 22, ал. 1, от ЗМСМА, във връзка с чл. 69 от ЗМДТ,

 

 

 

Р Е Ш И  :       

 

           

            Създава се нова точка 12 към § 4 'Допълнителни разпоредби' на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък със следния текст: 'За 2006 г. първата вноска по чл. 18г /1/ се внася в срок от 1 март до 30 април'.         

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 

ПРОТОКОЛИСТ:              

                                                                                                   /В. Самарски/

                        /В. Василева/