ПОКАНА № 69

На 02.09.2015 от 09:30 ч., на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА свиквам на заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_3992/ 25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно създаване на местно публично-частно партньорство с участието на община Казанлък за подаване на Заявление за изразяване на интерес за реализиране на Проект по подмярка 19.1 ”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., подкрепена от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_3995/ 25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на бюджет на Общинско предприятие ”Кухня - майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня” за 2015 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_3952/ 30.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Общината с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2015/2016 г.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_3991/ 25.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - частна общинска собственост - Болница в гр. Казанлък на ”Център за спешна медицинска помощ - Стара Загора”, за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Забележка: Становищата по материалите ще бъдат на разположение на 28.08.2015 г., след приключване на заседанията на Постоянните комисии.

Поканата е с Изх. No.: 1441 От дата: 26.08.2015 г.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК