Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за мандат 2011 г. - 2015 г. и периода 08.11.2014 г. - 13.05.2015 г., в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА.