РЕШЕНИЕ
№ 1433
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3945/27.07.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлен имот № 056004 и Поземлен имот № 000255, находящи се в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, общ. Казанлък и Поземлен имот № 086015 Поземлен имот № 000353 и Поземлен имот № 000482, находящи се в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС - Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 102: Земеделска земя, с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот №056004 (нула пет шест нула нула четири), в местността „Черешака” в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. №056003 – нива; им. №000237 – пасище, мера; им. №056005 – нива; им. №000189 – полски път и следните ограничения върху имота: електропровод 20 kV. На 10m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. За имота има съставен АОС №2046/18.11.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9061/27.11.2013 г., акт 34, т. 28, н.д. 5647.

Под номер 103: Земеделска земя, с площ 5 011 (пет хиляди и единадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот №000255 (нула нула нула две пет пет), в местността „Бяла глина” в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, община Казанлък, начин на трайно ползване: затревена нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000200 – полски път; им. №063016 – нива; им. №063039 – нива. За имота има съставен АОС №2718/29.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9437/24.11.2014 г., акт 1, т. 32, н.д. 6413.

Под номер 105: Земеделска земя, с площ 2 952 (две хиляди деветстотин петдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот №086015 (нула осем шест нула едно пет), в местността „Коджа кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. №086012 – нива; им. №086013 – нива; им. №086014 – нива; им. №000099 – полски път; им. №086016 - нива. За имота има съставен АОС №853/31.01.2011г., вписан в Служба по вписванията с вх. №936/16.02.2011 г., акт 3, т. 3, н.д. 441, п. 25251.

Под номер 106: Земеделска земя, с площ 1 093 (хиляда деветдесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот №000353 (нула нула нула три пет три), в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста) – 874 кв. метра и ІV (четвърта) – 219 кв. метра, при граници: им. №064006 – ливада; им. №071001 – ливада; им. №000342 – дере; им. №000108 – полски път; им. №000268 – местен път. За имота има съставен АОС №2770/08.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №219/15.01.2015 г., акт 131, т. 1, н.д. 133.

Под номер 113: Земеделска земя, с площ 805 (осемстотин и пет) кв.м, представляваща Поземлен имот №000482 (нула нула нула четири осем две), в землището на с.Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. №054002 – идивид. застр.; им. №054003 – нива; им. №054005 – ливада; им. №000481 – пасище, мера; им. №055005 – индустр. култура; им. №000090 – полски път. За имота има съставен АОС №2719/29.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10022/12.12.2014 г., акт 185, т. 33, н.д. 6821.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ №056004 м. "Черешака" по КВС на с. Розово

96,00  

395  

400  

2

ПИ №000255 м. "Бяла глина" по КВС на с. Розово

288,10  

1 880  

2 300  

3

ПИ №086015 м. "Коджа кър" по КВС на с. Ясеново

260,40  

1 290  

1 320  

4

ПИ №000353 по КВС на с. Ясеново

93,00  

450  

450  

5

ПИ №000482 по КВС на с. Ясеново

82,80  

355  

350  

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Земеделска земя, с площ 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот №056004 (нула пет шест нула нула четири), в местността „Черешака” в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. №056003 – нива; им. №000237 – пасище, мера; им. №056005 – нива; им. №000189 – полски път и следните ограничения върху имота: електропровод 20 kV. На 10m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 395 (триста деветдесет и пет) лв. без ДДС.

 

2. Земеделска земя, с площ 5 011 (пет хиляди и единадесет) кв.м, представляваща Поземлен имот №000255 (нула нула нула две пет пет), в местността „Бяла глина” в землището на с. Розово, ЕКАТТЕ 62983, община Казанлък, начин на трайно ползване: затревена нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000200 – полски път; им. №063016 – нива; им. №063039 – нива.

Начална тръжна цена: 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

3. Земеделска земя, с площ 2 952 (две хиляди деветстотин петдесет и два) кв.м, представляваща Поземлен имот №086015 (нула осем шест нула едно пет), в местността „Коджа кър” в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. №086012 – нива; им. №086013 – нива; им. №086014 – нива; им. №000099 – полски път; им. №086016 - нива.

Начална тръжна цена: 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

4. Земеделска земя, с площ 1 093 (хиляда деветдесет и три) кв.м, представляваща Поземлен имот №000353 (нула нула нула три пет три), в землището на с. Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста) – 874 кв. метра и ІV (четвърта) – 219 кв. метра, при граници: им. №064006 – ливада; им.№071001 – ливада; им. №000342 – дере; им. №000108 – полски път; им. №000268 – местен път.

Начална тръжна цена: 450 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС.

 

5. Земеделска земя, с площ 805 (осемстотин и пет) кв.м, представляваща Поземлен имот №000482 (нула нула нула четири осем две), в землището на с.Ясеново, ЕКАТТЕ 87641, община Казанлък, начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, категория на земята при неполивни условия – V (пета), при граници: им. № 054002 – идивид. застр.; им. №054003 – нива; им. №054005 – ливада; им. №000481 – пасище, мера; им. №055005 – индустр. култура; им. №000090 – полски път.

Начална тръжна цена: 355 (триста петдесет и пет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията