РЕШЕНИЕ
№ 1434
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3965/06.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно  продажба чрез публичeн търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък и определяне на началнa тръжнa ценa при провежданe на търг за продажба на УПИ ХІХ-388, кв. 50, находящ се в с. Голямо Дряново, община Казанлък - нач.тр.цена 6500 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът на общината съобщава, че под номер 26 в Приложение №3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г. на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г. на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, e включен  Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ-388 (деветнадесети за триста осемдесет и осем), с площ 723 (седемстотин двадесет и три) кв. метра в кв. 50 (петдесет), с. Голямо Дряново, община Казанлък, при граници на имота: североизток – УПИ ІІ-384 и ХVI-385, югоизток – УПИ XVIII-387, югозапад – улица, северозапад – УПИ ХХ-389, съгласно действащ ПУП и Кадастрален план, одобрени със Заповед №135/1995 г. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №1015/13.09.2011., вписан в Служба по вписванията с вх. №5379/28.09.2011., акт 54, т. 17, н.д. 3487.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка и те са в размер, съответно 1 813,30 лв. и 6 500 лв. С оглед изпълнение на  ГПУРИОС, кметът на общината счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената пазарна оценка в размер на  6 500 лв. Прогнозната цена, съгласно  ГПУРИОС на община Казанлък за 2015  г. е 7 000 лв.

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот:

Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ-388 (деветнадесети за триста осемдесет и осем), с площ 723 (седемстотин двадесет и три) кв. метра в кв. 50 (петдесет), с. Голямо Дряново, община Казанлък, при граници на имота: североизток – УПИ ІІ-384 и ХVI-385, югоизток – УПИ XVIII-387, югозапад – улица, северозапад – УПИ ХХ-389, съгласно действащ ПУП и Кадастрален план, одобрени със Заповед №135/1995 г.

Начална тръжна цена: 6 500 (шест хиляди и петстотин) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичния търг за продажба на имота по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата му.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията