РЕШЕНИЕ
№ 1435
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3999/26.08.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти: 1. Търговски обект за магазин - нач. тръжна цена - 600.00 лв. без ДДС; 2. Част от покривно пространство за разполагане на оборудване за базова станция в сградата на кметство с. Енина - нач. тръжна цена - 1 554.00 лв. без ДДС; 3. Стая за офис на втория етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово нач. тръжна цена - 32.00 лв. без ДДС.
С писмо вх. № ОС-4053/16.09.2015 г. Вносителят, съобразено със станов. на юриста, коригира текста в частта на мотивите, в т. 1, която придобива следния текст: '1. Обособена част от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул. 'Розова долина' № 6 с обща площ от 100.12 кв.м в т.ч. 56.32 кв.м търговска площ и 43.80 кв.м. складова площ ведно със санитарен възел, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под  Позиция № 46 от Приложение № 9. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от сграда, с обща площ 1563 кв.м, съставляваща 1/3 идеални части от Административна сграда на четири етажа и избени помещения, построена през 1976 г. в УПИ I-668 'За дом на техника' в кв. 212 по плана на гр. Казанлък, за който е съставен АПОС № 326 от 10.06.2015 г.' В останалата част остава непроменено.


Мотиви: Кметът на общината докладва пред ОбС: „1. Общински обект, представляващ търговски обект за магазин находящ се в гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6 с обща площ от 100,12 кв.м в т.ч. / 56,32 кв.м търговска площ и 43,80 кв.м складова площ ведно със санитарен възел/, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под позиция № 46 от Приложение № 9.
По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 326/10.06.2015 г. Месечната наемна цена е в размер на 600,00 /шестстотин/ лв. без  ДДС. Наемната вноска е определена съгласно достигнатата наемна цена при предходен договор за наем към Областна администрация Стара Загора, който не е по нисък съгласно определения в Наредба № 15 на ОбС наем на основание чл. 66, ал. 1 т. III „Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки на дребно“ в гр. Казанлък първа закона, а именно 277,47 лв. без ДДС.

2. Общински обект, част от покривно пространство за разполагане на оборудване за базова станция в сградата на кметство с. Енина, община Казанлък с обща площ 129,50 кв.м в т.ч.  /118,00 кв.м за разполагане на мачта с антена  и 11,50 кв.м стая за разполагане на оборудване за базова станция/, представляващ триетажна сграда с идентификатор 27499.501.2236.1 по кадастрална карта на с. Енина със застроена площ 268,00 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27499.501.2236, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под позиция № 39 от приложение № 8. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 693/04.06.2003 г. Месечната наемна цена е в размер на 1554,00 /хиляда петстотин петдесет и четири/лв. без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал.1, т. ІI Б от Наредба №15 на ОбС за “Радиотехнически съоръжения”.

3. Общинският обект: стая за офис на втори етаж в сградата на кметство, с. Горно Изворово с обща площ от 12,00 кв.м, който е включен в ГПУРИОС за 2015 г. под позиция № 36 от приложение № 8. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от публична общинска собственост, за който е съставен за който е съставен АОС № 16/30.10.2007 г. Месечната наемна цена е в размер на 31,20 / тридесет и един лева и двадесет ст./ и е изчислена съгласно чл. 66, ал. 1 т.Vот Наредба № 15 на ОбС „Обекти за банки, застрахователни и административни дейности“ – в останалите населени места.

Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на ОбС.

Отдаването под наем на обектите, ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общински съвет за тяхното отдаване под наем.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7 от ЗОС, чл.18, ал.1, т. 1, чл. 81 ал.1,  във връзка с 80, т.1 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС и с оглед необходимостта от провеждане на публичен търг, 

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект, както следва:

1. Обособена част от общински имот - търговски обект за магазин, находящ се в гр. Казанлък, ул. 'Розова долина', № 6 с обща площ от 100.12 кв.м в т.ч. 56.32 кв.м търговска площ и 43.80 кв.м складова площ ведно със санитарен възел, с Позиция № 46 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2015 год., който представлява част от сграда, с обща площ 1563 кв.м, съставляваща 1/3 идеални части от Административна сграда на четири етажа и избени помещения, построена през 1976 г. в УПИ I-668 'За дом на техника' в кв. 212 по плана на гр. Казанлък;
2. Част от покривно пространство за разполагане на оборудване за базова станция в сградата на кметство с. Енина, община Казанлък с обща площ 129,50 кв.м в т.ч.  /118,00 кв.м. за разполагане на мачта с антена  и 11,50 кв.м стая за разполагане на оборудване за базова станция/, представляващ триетажна сграда с идентификатор 27499.501.2236.1 по кадастрална карта на с. Енина със застроена площ 268,00 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 27499.501.2236, с позиция № 39 от приложение № 8 на ГПУРИОС за 2015 г. , за който е съставен АПОС № 693/04.06.2003 г.

3. Стая за офис на втори етаж в сградата на кметство с. Горно Изворово с обща площ от 12,00 кв.м, с позиция № 36 от приложение № 8 на ГПУРИОС за 2015 г., за който е съставен АПОС № 16/30.10.2007 г.

 

II. Определя начална месечна тръжна цена в размер на:

1.      За обект „1“ – 600,00 лв. без ДДС

2.      За обект „2“ – 1554,00 лв. без ДДС

3.      За обект „3“ – 32,00 лв. без ДДС

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  24. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията