РЕШЕНИЕ
№ 1436
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4015/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Горно Изворово: ПИ №093003, ПИ № 023006, ПИ 040082, ПИ 040073, ПИ № 040052, ПИ № 040034, ПИ № 040025 и ПИ № 040006.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 155: Поземлен имот №093003 (нула девет три нула нула три), с площ 8 340 (осем хиляди триста и четиридесет) кв.м, в местността „Бунар дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: индустр. култура, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №093001 – индустр. култура; им. №093002 – индустр. култура; им. №000068 – полски път; им. №000228 – пасище, мера; им. №000227 – пасище, мера и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има съставен АОС №2720/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №14/06.01.2015 г., акт 8, т. 1, н.д. 8.

Под номер 156: Поземлен имот №023006 (нула две три нула нула шест), с площ 1 002 (хиляда и два) кв.м, в местността „Бунар дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №000154 – отводнит. канал; им. №023005 – нива; им. №000036 – полски път; им. №023007 – нива и следните ограничения върху имота: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. За имота има съставен АОС №2721/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №15/06.01.2015 г., акт 9, т. 1, н.д. 9.

Под номер 157: Поземлен имот №040082 (нула четири нула нула осем две), с площ 1057 (хиляда петдесет и седем) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000083 – полски път; им. №040059 – нива; им. №040058 – нива; им. №040056 – нива; им. №040029 – нива; им. №040028 – нива; им. №040024 – нива; им. №040023 – нива. За имота има съставен АОС №2722/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №16/06.01.2015г., акт 10, т. 1, н.д. 10.

Под номер 158: Поземлен имот №040073 (нула четири нула нула седем три), с площ 1076 (хиляда седемдесет и шест) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040076 – нива; им. №040072 – нива; им. №000257 – пасище, мера; им. №040074 – нива и следните ограничения върху имота: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2723/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №17/06.01.2015 г., акт 11, т. 1, н.д. 11.

Под номер 159: Поземлен имот №040052 (нула четири нула нула пет две), с площ 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040053 – нива; им. №040067 – нива; им. №040051 – нива; им. №040033 – нива. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2724/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10023/12.12.2014 г., акт 186, т. 33, н.д. 6822.

Под номер 160: Поземлен имот №040034 (нула четири нула нула три четири), с площ 844 (осемстотин четиридесет и четири) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040022 – нива; им. №040026 – нива; им. №040027 – нива; им. №040033 – нива; им. №040035 – нива. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2725/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10024/12.12.2014 г., акт 187, т. 33, н.д. 6823.

Под номер 161: Поземлен имот №040025 (нула четири нула нула две пет), с площ 1 005 (хиляда и пет) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040022 – нива; им. №040024 – нива; им. №040028 – нива; им. №040026 – нива. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2726/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10025/12.12.2014 г., акт 188, т. 33, н.д. 6824.

Под номер 162: Поземлен имот №040006 (нула четири нула нула нула шест), с площ 5731 (пет хиляди седемстотин тридесет и един) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040010 – нива; им. №040003 – нива; им. №040005 – нива; им. №000083 – полски път; им. №040023 – нива; им. №040020 – нива; им. №040014 – нива; им. №040013 – нива; им. №040011 – нива. За имота има съставен АОС №2727/05.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10026/12.12.2014 г., акт 189, т. 33, н.д. 6825.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ №093003, м. "Бунар дере" по КВС на с. Горно Изворово

309,00  

2 320  

3 000  

2

ПИ №023006, м. "Бунар дере" по КВС на с. Горно Изворово

85,20  

380  

350  

3

ПИ №040082, м. "Марашлъка" по КВС на с. Горно Изворово

42,30  

340  

400  

4

ПИ №040073, м. "Марашлъка" по КВС на с. Горно Изворово

51,10  

340  

3 500  

5

ПИ №040052, м. "Марашлъка" по КВС на с. Горно Изворово

18,00  

130  

150  

6

ПИ №040034, м. "Марашлъка" по КВС на с. Горно Изворово

40,10  

250  

300  

7

ПИ №040025, м. "Марашлъка" по КВС на с. Горно Изворово

40,20  

300  

350  

8

ПИ №040006, м. "Марашлъка" по КВС на с. Горно Изворово

272,20  

2 070  

2 000  

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот №093003 (нула девет три нула нула три), с площ 8 340 (осем хиляди триста и четиридесет) кв.м, в местността „Бунар дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: индустр. култура, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №093001 – индустр. култура; им. №093002 – индустр. култура; им. №000068 – полски път; им. №000228 – пасище, мера; им. №000227 – пасище, мера и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 2 320 (две хиляди триста и двадесет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот №023006 (нула две три нула нула шест), с площ 1 002 (хиляда и два) кв.м, в местността „Бунар дере” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №000154 – отводнит. канал; им. №023005 – нива; им. №000036 – полски път; им. №023007 – нива и следните ограничения върху имота: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища.

Начална тръжна цена: 380 (триста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот №040082 (нула четири нула нула осем две), с площ 1057 (хиляда петдесет и седем) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000083 – полски път; им. №040059 – нива; им. №040058 – нива; им. №040056 – нива; им. №040029 – нива; им. №040028 – нива; им. №040024 – нива; им. №040023 – нива.

Начална тръжна цена: 340 (триста и четиридесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот №040073 (нула четири нула нула седем три), с площ 1076 (хиляда седемдесет и шест) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040076 – нива; им. №040072 – нива; им. №000257 – пасище, мера; им. №040074 – нива и следните ограничения върху имота: санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 340 (триста и четиридесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот №040052 (нула четири нула нула пет две), с площ 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040053 – нива; им. №040067 – нива; им. №040051 – нива; им. №040033 – нива. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 130 (сто и тридесет) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот №040034 (нула четири нула нула три четири), с площ 844 (осемстотин четиридесет и четири) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040022 – нива; им. №040026 – нива; им. №040027 – нива; им. №040033 – нива; им. №040035 – нива. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 250 (двеста и петдесет) лв. без ДДС.

 

7. Поземлен имот №040025 (нула четири нула нула две пет), с площ 1 005 (хиляда и пет) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040022 – нива; им. №040024 – нива; им. №040028 – нива; им. №040026 – нива. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 300 (триста) лв. без ДДС.

 

8. Поземлен имот №040006 (нула четири нула нула нула шест), с площ 5731 (пет хиляди седемстотин тридесет и един) кв.м, в местността „Марашлъка” в землището на с. Горно Изворово, ЕКАТТЕ 16780, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №040010 – нива; им. №040003 – нива; им. №040005 – нива; им. №000083 – полски път; им. №040023 – нива; им. №040020 – нива; им. №040014 – нива; им. №040013 – нива; им. №040011 – нива.

Начална тръжна цена: 2 070 (две хиляди и седемдесет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията