РЕШЕНИЕ
№ 1437
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4016/01.09.2015 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти /ПИ/ в землището на с. Долно Изворово: ПИ №045006, ПИ № 085007, ПИ 085010, в землището на с. Хаджидимитрово: ПИ № 072050 и ПИ № 073049, в землището на гр. Казанлък: ПИ №160426, ПИ № 150848 и ПИ № 150849, в землището на с. Ръжена: ПИ № 066040.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 130: Поземлен имот №045006 (нула четири пет нула нула шест), с площ 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв.м, в местността „Под село” в землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №045003 – ливада; им. №045002 – индивид. застр.; им. №000326 – дере; им. №045007 – нива. Имотът е образуван от имот №045001. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2739/21.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №39/07.01.2015 г., акт 26, т. 1, н.д. 26.

Под номер 131: Поземлен имот №085007 (нула осем пет нула нула седем), с площ 1008 (хиляда и осем) кв.м, в местността „Дерин алчак” в землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък, начин на трайно ползване: зеленч. култура, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №085008 – зеленч. култура; им. №085005 – нива; им. №085006 – ливада; им. №085010 – нива. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2858/25.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2429/31.03.2015 г., акт 39, т. 8, н.д. 1519.

Под номер 132: Поземлен имот №085010 (нула осем пет нула едно нула), с площ 2456 (две хиляди четиристотин петдесет и шест) кв.м, в местността „Дерин алчак” в землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №085008 – зеленч. култура; им. №000393 – пасище, мера; им. №000015 – залесена терит.; им. №085007 – зеленч. култура. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2859/25.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №2589/07.04.2015 г., акт 145, т. 8, н.д. 1631.

 

Под номер 138: Поземлен имот №072050 (нула седем две нула пет нула), с площ 2389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв.м, в местността „Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: им. №072063 – полски път; им. №072051 – нива; им. №072046 – нива; им. №072047 – нива; им. №072049 – нива. За имота има съставен АОС №2695/20.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9315/20.11.2014 г., акт 115, т. 31, н.д. 6325.

Под номер 139: Поземлен имот №073049 (нула седем три нула четири девет), с площ 3318 (три хиляди триста и осемнадесет) кв.м, в местността „Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: им. №073020 – полски път; им. №000228 – полски път; им. №073050 – полски път; им. №073047 – нива. За имота има съставен АОС №2696/20.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №8911/06.11.2014 г., акт 56, т. 30, н.д. 6058.

Под номер 205: Поземлен имот №160426 (едно шест нула четири две шест), с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв.м, в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №160428 – лозе; им. №160427 – лозе; им. №160424 – лозе; им. №160425 – лозе и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2882/25.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №4730/23.06.2015 г., акт 173, т. 15, н.д. 3132.

Под номер 206: Поземлен имот №150848 (едно пет нула осем четири осем), с площ 768 (седемстотин шестдесет и осем) кв.м, в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №150862 – индивид. застр.; им. №150849 – лозе; им. №000001 – жил. територия; им. №000146 – полски път;  им. №150847 – индивид. застр. и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има съставен АОС №2980/27.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №5239/08.07.2015 г., акт 70, т. 17, н.д. 3448.

Под номер 207: Поземлен имот №150849 (едно пет нула осем четири девет), с площ 555 (петстотин петдесет и пет) кв.м, в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №150850 – лозе; им. №000001 – жил. територия; им. №150848 – лозе; им. №150853 – лозе и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. За имота има съставен АОС №2981/27.04.2015 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №5240/08.07.2015 г., акт 71, т. 17, н.д. 3449.

Под номер 208: Поземлен имот №066040 (нула шест шест нула четири нула), с площ 1900 (хиляда и деветстотин) кв.м, в местността „Петмез дере” в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №066042 – ливада; им. №066023 – ливада; им. №000164 – полски път; им. №066035 – лозе. Имотът е образуван от имот №066025. За имота има съставен АОС №2190/28.01.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №571/30.01.2014 г., акт 149, т. 2, н.д. 361.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ № 045006, м. "Под село" по КВС на с. Долно Изворово

104,10  

375  

730  

2

ПИ № 085007, м. "Дерин алчак" по КВС на с. Долно Изворово

41,30  

240  

600  

3

ПИ № 085010, м. "Дерин алчак" по КВС на с. Долно Изворово

59,30  

570  

1 400  

4

ПИ № 072050, м. "Тънкия път" по КВС на с. Хаджидимитрово

277,40  

1 160  

1 050  

5

ПИ № 073049, м. "Тънкия път" по КВС на с. Хаджидимитрово

385,20  

1 665  

1 500  

6

ПИ № 160426, м. "Старите лозя" по КВС на гр. Казанлък

50,80  

680  

700  

7

ПИ № 150848, м. "Старите лозя" по КВС на гр. Казанлък

40,40  

540  

550  

8

ПИ № 150849, м. "Старите лозя" по КВС на гр. Казанлък

29,20  

390  

400  

9

ПИ № 066040, м. "Петмез дере" по КВС на с. Ръжена

118,00  

695  

950  

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот №045006 (нула четири пет нула нула шест), с площ 1224 (хиляда двеста двадесет и четири) кв.м, в местността „Под село” в землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №045003 – ливада; им. №045002 – индивид. застр.; им. №000326 – дере; им. №045007 – нива. Имотът е образуван от имот №045001. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 375 (триста седемдесет и пет) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот №085007 (нула осем пет нула нула седем), с площ 1008 (хиляда и осем) кв.м, в местността „Дерин алчак” в землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък, начин на трайно ползване: зеленч. култура, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №085008 – зеленч. култура; им. №085005 – нива; им. №085006 – ливада; им. №085010 – нива. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 240 (двеста и четиридесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот №085010 (нула осем пет нула едно нула), с площ 2456 (две хиляди четиристотин петдесет и шест) кв.м, в местността „Дерин алчак” в землището на с. Долно Изворово, ЕКАТТЕ 22633, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №085008 – зеленч. култура; им. №000393 – пасище, мера; им. №000015 – залесена терит.; им. №085007 – зеленч. култура. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 570 (петстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот №072050 (нула седем две нула пет нула), с площ 2389 (две хиляди триста осемдесет и девет) кв.м, в местността „Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: им. №072063 – полски път; им. №072051 – нива; им. №072046 – нива; им. №072047 – нива; им. №072049 – нива.

Начална тръжна цена: 1 160 (хиляда сто и шестдесет) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот №073049 (нула седем три нула четири девет), с площ 3318 (три хиляди триста и осемнадесет) кв.м, в местността „Тънкия път” в землището на с. Хаджидимитрово, ЕКАТТЕ 77027, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – ІV (четвърта), при граници: им. №073020 – полски път; им. №000228 – полски път; им. №073050 – полски път; им. №073047 – нива.

Начална тръжна цена: 1 665 (хиляда шестстотин шестдесет и пет) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот №160426 (едно шест нула четири две шест), с площ 965 (деветстотин шестдесет и пет) кв.м, в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №160428 – лозе; им. №160427 – лозе; им. №160424 – лозе; им. №160425 – лозе и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 680 (шестстотин и осемдесет) лв. без ДДС.

 

7. Поземлен имот №150848 (едно пет нула осем четири осем), с площ 768 (седемстотин шестдесет и осем) кв.м, в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №150862 – индивид. застр.; им. №150849 – лозе; им. №000001 – жил. територия; им. №000146 – полски път;  им. №150847 – индивид. застр. и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 540 (петстотин и четиридесет) лв. без ДДС.

8. Поземлен имот №150849 (едно пет нула осем четири девет), с площ 555 (петстотин петдесет и пет) кв.м, в местността „Старите лозя” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, община Казанлък, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №150850 – лозе; им. №000001 – жил. територия; им. №150848 – лозе; им. №150853 – лозе и следните ограничения върху имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Начална тръжна цена: 390 (триста и деветдесет) лв. без ДДС.

 

9. Поземлен имот №066040 (нула шест шест нула четири нула), с площ 1900 (хиляда и деветстотин) кв.м, в местността „Петмез дере” в землището на с. Ръжена, ЕКАТТЕ 63570, община Казанлък, начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №066042 – ливада; им. №066023 – ливада; им. №000164 – полски път; им. №066035 – лозе. Имотът е образуван от имот №066025.

Начална тръжна цена: 695 (шестстотин деветдесет и пет) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

Участвали в поименно гласуване 22 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията