РЕШЕНИЕ
№ 1438
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_4022/04.09.2015 - Доклад от Петър Косев -оправомощен За кмет със Заповед №1661/31.08.2015 г. на кмета на община Казанлък с проект за решение относно продажба на имоти чрез публични търгове на: ПИ №080011; ПИ №080016 и ПИ №080024, в землището на с.Кънчево; ПИ №000037 в с. Голямо Дряново; ПИ №025005; ПИ №014002; ПИ №025002 и ПИ №101027 в землището на гр. Шипка; ПИ №602.99 в с. Горно Черковище.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Приложение №3, Табл. „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2015 г., приета с Решение №1136/28.11.2014 г., на ОбС-Казанлък, изменена и допълнена с Решение №1304/13.05.2015 г., на ОбС-Казанлък и Решение №1355/09.07.2015 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 140: Поземлен имот №080011 (нула осем нула нула едно едно), с площ 3666 (три хиляди шестстотин шестдесет и шест) кв.м, в местността „Ирикли” в землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък, начин на трайно ползване: др. неизп. нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000158 – полски път; им. №080012 – нива; им. №000215 – залесена терит. За имота има съставен АОС №2733/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №22/06.01.2015 г., акт 16, т. 1, н.д. 16. За имота има съставен стар Акт за публична общинска собственост (АПОС) №209/06.02.2013 г.

Под номер 141: Поземлен имот №080016 (нула осем нула нула едно шест), с площ 1402 (хиляда четиристотин и два) кв.м, в местността „Ирикли” в землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000158 – полски път; им. №080015 – нива; им. №000215 – залесена терит. За имота има съставен АОС №2734/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №23/06.01.2015 г., акт 17, т. 1, н.д. 17. За имота има съставен стар Акт за публична общинска собственост (АПОС) №210/06.02.2013 г.

Под номер 142: Поземлен имот №080024 (нула осем нула нула две четири), с площ 5112 (пет хиляди сто и дванадесет) кв.м, в местността „Ирикли” в землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №080029 – пасище, мера; им. №080028 – пасище, мера; им. №000215 – залесена терит.; им. №080006 – нива. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2735/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №37/07.01.2015 г., акт 24, т. 1, н.д. 24.

Под номер 144: Поземлен имот №000037 (нула нула нула нула три седем), с площ 8497 (осем хиляди четиристотин деветдесет и седем) кв.м, в местността „Стублата” в землището на с. Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, община Казанлък, начин на трайно ползване: храсти, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000030 – път ІІІ клас; им. №107001 – залесена терит.; им. №022013 – нива; им. №022012 – индивид. застр.; им. №022011 – нива; им. №022010 – нива; им. №022009 – нива; им. №022007 – нива; им. №022006 – нива; им. №022005 – нива; им. №022004 – нива; им. №022003 – нива; им. №022002 – нива; им. №000033 – полски път. За имота има съставен АОС №2738/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №10007/12.12.2014 г., акт 172, т. 33, н.д. 6808. За имота има съставен стар Акт за публична общинска собственост (АПОС) №193/19.10.2012 г.

Под номер 152: Поземлен имот №025005 (нула две пет нула нула пет), с площ 1880 (хиляда осемстотин и осемдесет) кв.м, в местността „До стопанския двор” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: затревена нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №025006 – нива; им. №025004 – пасище, мера; им. №000213 – населено място; им. №025015 – изоставена нива; им. №025014 – изоставена нива; им. №025013 – пасище, мера. За имота има съставен АОС №2713/29.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9018/11.11.2014 г., акт 126, т. 30, н.д. 6133. За имота има съставен стар Акт за публична общинска собственост (АПОС) №165/03.05.2014 г.

Под номер 153: Поземлен имот №014002 (нула едно четири нула нула две), с площ 425 (четиристотин двадесет и пет) кв.м, в местността „Крайна варовита” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: врем. неизп.  нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №000085 – вътрешна река; им. №014001 – пасище, мера; им. №000083 – полски път; им. №014003 – пасище, мера. За имота има съставен АОС №2716/29.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9435/24.11.2014 г., акт 199, т. 31, н.д. 6411.

Под номер 154: Поземлен имот №025002 (нула две пет нула нула две), с площ 400 (четиристотин) кв.м, в местността „До стопанския двор” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №025003 – пасище, мера; им. №025008 – изоставена нива; им. №000277 – стопански двор; им. №000275 – стопански двор; им. №025001 – пасище, мера. Без достъп до път. За имота има съставен АОС №2714/29.10.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №9351/21.11.2014 г., акт 140, т. 31, н.д. 6351.

Под номер 173: Поземлен имот №101027 (едно нула едно нула две седем), с площ 3895 (три хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, в местността „Под село” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №000671 – полски път; им. №101028 – нива; им. №000589 – път ІІІ клас; им. №101026 – нива и следните ограничения върху имота: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. За имота има съставен АОС №1839/08.05.2013 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №3722/21.05.2013 г., акт 141, т. 11, н.д. 2245.

Под номер 209: Поземлен имот №602.99 (шест нула две точка девет девет), с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв.м по Плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Гюрля”, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: землищна граница, им. №602.98 – нива; им. №602.153 – полски път; им. №602.100 – нива. За имота има съставен АОС №2215/19.02.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1190/27.02.2014 г., акт 176, т. 4, н.д. 810.

 

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

 

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

ПИ № 080011, м. "Ирикли" по КВС на с. Кънчево

165,00  

1 100  

1 500  

2

ПИ № 080016, м. "Ирикли" по КВС на с. Кънчево

63,10  

380  

550  

3

ПИ № 080024, м. "Ирикли" по КВС на с. Кънчево

230,00  

1 670  

2 000  

4

ПИ № 000037, м. "Стублата" по КВС на с. Голямо Дряново

803,00  

3 288  

4 000  

5

ПИ № 025005, м. "До стопансия двор" по КВС на гр. Шипка

49,70  

1 180  

1 800  

6

ПИ № 014002, м. "Крайна варовита" по КВС на гр. Шипка

8,80  

220  

400  

7

ПИ № 025002, м. "До стопанския двор" по КВС на гр. Шипка

10,60  

230  

400  

8

ПИ № 101027, м. "Под село" по КВС на гр. Шипка

362,80  

1 970  

1 800  

9

ПИ № 602.99 по ПНИ на м. "Гюрля", с. Горно Черковище

23,20  

300  

400  

 

С оглед изпълнение на програмата, кметът на общината счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

 

1. Поземлен имот №080011 (нула осем нула нула едно едно), с площ 3666 (три хиляди шестстотин шестдесет и шест) кв.м, в местността „Ирикли” в землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък, начин на трайно ползване: др. неизп. нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000158 – полски път; им. №080012 – нива; им. №000215 – залесена терит. За имота има съставен АОС №2733/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №22/06.01.2015 г., акт 16, т. 1, н.д. 16.

Начална тръжна цена: 1 100 (хиляда и сто) лв. без ДДС.

 

2. Поземлен имот №080016 (нула осем нула нула едно шест), с площ 1402 (хиляда четиристотин и два) кв.м, в местността „Ирикли” в землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000158 – полски път; им. №080015 – нива; им. №000215 – залесена терит. За имота има съставен АОС №2734/13.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №23/06.01.2015 г., акт 17, т. 1, н.д. 17.

Начална тръжна цена: 380 (триста и осемдесет) лв. без ДДС.

 

3. Поземлен имот №080024 (нула осем нула нула две четири), с площ 5112 (пет хиляди сто и дванадесет) кв.м, в местността „Ирикли” в землището на с. Кънчево, ЕКАТТЕ 40868, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №080029 – пасище, мера; им. №080028 – пасище, мера; им. №000215 – залесена терит.; им. №080006 – нива. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 1 670 (хиляда шестстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

4. Поземлен имот №000037 (нула нула нула нула три седем), с площ 8497 (осем хиляди четиристотин деветдесет и седем) кв.м, в местността „Стублата” в землището на с. Голямо Дряново, ЕКАТТЕ 15864, община Казанлък, начин на трайно ползване: храсти, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: им. №000030 – път ІІІ клас; им. №107001 – залесена терит.; им. №022013 – нива; им. №022012 – индивид. застр.; им. №022011 – нива; им. №022010 – нива; им. №022009 – нива; им. №022007 – нива; им. №022006 – нива; им. №022005 – нива; им. №022004 – нива; им. №022003 – нива; им. №022002 – нива; им. №000033 – полски път.

Начална тръжна цена: 3 288 (три хиляди двеста осемдесет и осем) лв. без ДДС.

 

5. Поземлен имот №025005 (нула две пет нула нула пет), с площ 1880 (хиляда осемстотин и осемдесет) кв.м, в местността „До стопанския двор” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: затревена нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №025006 – нива; им. №025004 – пасище, мера; им. №000213 – населено място; им. №025015 – изоставена нива; им. №025014 – изоставена нива; им. №025013 – пасище, мера.

Начална тръжна цена: 1 180 (хиляда сто и осемдесет) лв. без ДДС.

 

6. Поземлен имот №014002 (нула едно четири нула нула две), с площ 425 (четиристотин двадесет и пет) кв.м, в местността „Крайна варовита” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: врем. неизп.  нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №000085 – вътрешна река; им. №014001 – пасище, мера; им. №000083 – полски път; им. №014003 – пасище, мера.

Начална тръжна цена: 220 (двеста и двадесет) лв. без ДДС.

 

7. Поземлен имот №025002 (нула две пет нула нула две), с площ 400 (четиристотин) кв.м, в местността „До стопанския двор” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия – ІХ (девета), при граници: им. №025003 – пасище, мера; им. №025008 – изоставена нива; им. №000277 – стопански двор; им. №000275 – стопански двор; им. №025001 – пасище, мера. Без достъп до път.

Начална тръжна цена: 230 (двеста и тридесет) лв. без ДДС.

 

8. Поземлен имот №101027 (едно нула едно нула две седем), с площ 3895 (три хиляди осемстотин деветдесет и пет) кв.м, в местността „Под село” в землището на гр. Шипка, ЕКАТТЕ 83199, община Казанлък, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІ (шеста), при граници: им. №000671 – полски път; им. №101028 – нива; им. №000589 – път ІІІ клас; им. №101026 – нива и следните ограничения върху имота: Електропровод 20 kV. На 10 m от двете страни до крайните проводници или на 11 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Начална тръжна цена: 1 970 (хиляда деветстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

 

9. Поземлен имот №602.99 (шест нула две точка девет девет), с площ 515 (петстотин и петнадесет) кв.м по Плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Гюрля”, с. Горно Черковище, ЕКАТТЕ 49076, община Казанлък, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия – VІІ (седма), при граници: землищна граница, им. №602.98 – нива; им. №602.153 – полски път; им. №602.100 – нива.

Начална тръжна цена: 300 (триста) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  

 

Участвали в поименно гласуване 23 общински съветници, от които „За”  19. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията