РЕШЕНИЕ
№ 1439
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 24.09.2015 г., Протокол № 70


Относно: ОС_3880/23.06.2015 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, представляващ УПИ XVI-8698 за 'ОДО', кв. 75 по плана на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът на общината докладва, че в Общинска администрация e постъпило Искане с вх. №68-5250-1 от 15.04.2015 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда. Сградата е построена при условията на отстъпено право на строеж – Договор №217 от 23.06.1998 г. Искането е подадено от ЕТ „Сотир Сотиров – 71“, представляван от Сотир Сотиров, собственик на сграда с обекти КОО (съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот №49, т. I, рег. №591, дело №44/ 2004 г.), построена в урегулиран поземлен имот XVI-8698 „За ОДО“, кв. 75 по плана на гр. Казанлък, одобрен със заповед №876/ 27.09.2007 г. с площ 233 кв. м, с граници: север – тупик, изток – УПИ ХI-3336, югоизток – алея, юг – бул. „Княз Александър Батенберг“ и запад - УПИ ХIV-8697 „За ОДО“. За имота е съставен акт за частна общинска собственост №2878 от 06.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък  с дв. вх. №2630, акт №177, т. 8, н. д. 1665.

Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 5242,50 лв., съгласно Удостоверение №7404021743 от 29.05.2015 г. на дирекция „Местни данъци и такси”. Изготвената пазарна оценка  от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  16 300,00 лв., без ДДС.  
Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя пазарна цена в размер на 16 300,00 (шестнадесет хиляди и триста) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 233 (двеста тридесет и три) кв. м, представляваща урегулиран поземлен имот XVI-8698 (шестнадесети тире осем шест девет осем) „За ОДО“, кв. 75 (седемдесет и пети) по плана на гр. Казанлък, одобрен със заповед №876 от 27.09.2007 г., с граници: север – тупик, изток – УПИ ХI-3336, югоизток – алея, юг – бул. „Княз Александър Батенберг“ и запад - УПИ ХIV-8697 „За ОДО“. 

2. Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 1 с ЕТ „Сотир Сотиров“, ЕИК 123002617, представляван от Сотир Сотиров, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и Обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък;  и ЕТ „Сотир Сотиров“, адрес за кореспонденция: гр. Казанлък, ж. к. „Изток“ бл. 43, вх. Б, ап. 27.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За”  22. 

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

 

        (Гл. спец. Д. КОЛЕВА)                                                        (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)